Archieven

 

Uw zoekacties: Archief van de Rooms-Katholieke parochie Heilige Willibrordu...

3169 Archief van de Rooms-Katholieke parochie Heilige Willibrordus te Ammerzoden, 1674 - 1986

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De katholieke zielzorg te Ammerzoden wordt sinds 1648 uitgeoefend door paters minder broe ders. De H. Willibrordusparochie is officieel pas opgericht bij het herstel van de kerkelijke (bisschoppelijke) organisatie in Neder land, in 1853. Tussen 1648 en 1853 was Nederland boven de rivieren door de paus tot missiegebied verklaard. Ammerzo den was in die tijd een statie, dat wil zeggen de standplaats van een priester. Vanuit Ammerzoden werd katholieke zielzorg verleend aan gelovigen in de omgeving.
De toegang op het archief van de H. Willibrordusparochie bestaat uit twee delen.
Het eerste deel is voorlopig beschreven in deze inventaris, geordend volgens een globaal archiefschema met nummers.
Het tweede deel bevat de overige stukken. Deze stukken zijn geordend volgens een archiefschema met nummers en kleuraanduidingen. Nadien zijn de nieuwe stukken die betrekking hadden op de verschillende benoemde onder werpen in het kleurenschema erbij gevoegd. In de meeste gevallen zonder verdere aantekening. Gewerkt wordt aan het opnemen van de bechrijvingen van dat tweede gedeelte in deze inventaris.
Van de voorlopige inventarisnummers 3169/108-3169/118 zijn weliswaar de beschrijvingen in deze inventaris opgenomen, maar ze zijn vermist en kunnen dus niet geraadpleegd worden. Het kan zijn dat die stukken zich nog bevinden in het tweede, nog ongeïnventariseerde gedeelte van het archief.
Inventarisnummer 3169/320 is in 2012 geschonken uit de nalatenschap van mevrouw M.J. van Geffen - Van Son. Haar man E.A. van Geffen was bestuurslid van het parochiaal armbestuur 1946 - 1968.
Inventarisnummer 3169/321 is in 2011 geschonken door het Parochiaal Charicatieve Instelling (PCI) te Ammerzoden, de opvolger van het parochiaal armbestuur.
Het archief van de H. Willibrordusparochie te Ammerzoden is in 1996 in bewaring gegeven bij het Streekarchief Bommelerwaard. Het archief beslaat ca. 9,50 meter. Archiefbestanddelen die geheel of gedeeltelijk jonger zijn dan 50 jaar zijn slechts ter inzage met toestemming van het kerkbestuur.
Literatuur
A.J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, dl.13 aan hangsel p.349.
H.L. de Boer o.f.m., 'Bekwaamheden en werkzaamheden van de paters in de Germania Inferior anno 1678, II, Uit het Minder broeders klooster te Megen', in: Francis cana 36(1981) afl.1-2, p.44-60, m.n. 'Ammerzoden', p.57-60.
R. Burgers o.f.m., 'De doop- en trouwboeken van de parochie te Ammerzoden', in: Bijdragen voor de geschiedenis van de provin cie der minder broeders in de Nederlanden 1954, bundel XVI p.109-124.
J.A. Coppens, Nieuwe beschrijving van het bisdom van 's-Herto genbosch, naar aanleiding van het Katholijk Meyerijsch Memo rieboek van A. van Gils, 4 dln., dl.3 p.5-7.
S.E.M. van Doornmalen, 'Pater Antonius Vesters o.f.m. (1743-1806) Represen tant van het Bataafse Volk 1797-1798', I, in: Franciscana 45(1990) afl.1-2, p.87-106.
S.E.M. van Doornmalen, 'Pater Antonius Vesters o.f.m. (1743-1806)', II, in: Franciscana 48(1993) afl.1-2, p.93-102.
S.E.M. van Doornmalen, 'Een opmerkelijk franciscaans broeder schappenboek (1658-1881)', in: Franciscana 46(1991) afl.1-2, p.81-89.
S.E.M. van Doornmalen, 'De Nederlands Hervormde Ruinekerk te Ammerzo den. Romantiek contra historische realiteit?', in: Publicatie banden Stichting Oude Gelderse Kerken IV, (1994) nr.10, afl.39 p.161-173.
S.E.M. van Doornmalen, 'Naschrift', in: Tussen de Voorn en Loe vestein XXX(19 94) nr.87, p.16-17.
S.E.M. van Doornmalen en A.L.J. van Doornmalen, Uit het roomse leven van Ammerzoden, Zaltbommel 1993.
S.E.M. van Doornmalen en J.A. Plas, Ammerzoden in grootmoeders tijd, Zalt bommel 1992.
E.A. van Geffen, 'De verkoop van de vicariegoederen en het kasteel te Ammer zoden 1872- 1873', in: Tussen de Voorn en Loevestein XXX(1994) nr.87, p.12-16.
J.H.P. Goosens, 'Ammerzode als bedevaartsplaats', in: Bijdra gen en Medede lin gen Gelre 55(1955-1956), p.34.
M. Heijer o.f.m., 'Pater Jan Ooms, stichter van de Francis caanse missie in de Bommeler- waard', in: Bijdragen voor de geschiedenis van de provincie der minderbroe ders in de Neder landen 1951, bundel VII, p.9-24.
H. Keser, De Bommelerwaard in oude ansichten, Zaltbommel 1967.
De Marskramer 1-4, Ammerzoden 1951. Verschenen ter gelegenheid van 300 jaar minder- broeders in Ammerzoden.
Neerlandica Seraphica, van het leven en werken onzer provincie 1927 - 1968. (Berichten over het Clarissen klooster, jubilea, onder houd kerk en pastorie en aktivitei ten van de pastoor en kape laan(s) als geestelijk adviseur van verenigin gen).
Parochieblaadjes Ammerzoden 1972 - heden.
J.A. Plas, Ammerzoden in oude ansichten, Zaltbommel 1972.
J.A. Plas, Kent u ze nog...de Ammetzodenaren, Zaltbommel 1975.
A.J.M. Poulisse, De Reformatie in Zaltbommel en de Bommelerwaard 1566 - 1572. Proeve tot beschrijving ener roerige periode, Nijmegen 1980 (ongepu bliceerde doctoraalscriptie: exemplaar Streekarchief Bommelerwaard)
L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, 5 dln., St. Michels-Gestel 1872, dl.1 p.109-116.
I. Trienekens o.f.m., Het Clarissenklooster op het kasteel van Ammer zoden 1876-1926, Ammerzoden 1926.
F.A.J. Vermeulen, De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Gelderland: De monumenten in de Bommeler- en de Tieler waard, 1e afl., 's-Gravenhage 1932, p.7-24.

Kenmerken

Status toegang:
Toegang met onbewerkte aanvulling
Verversingsgraad:
onregelmatig
Taal:
Nederlands
Openbaarheid:
Onbeperkt
Omvang in meters:
9,50