Vergunningen

Uw zoekacties: Archief van het gemeentebestuur van Rossum, 1971 - 1979
x3160 Archief van het gemeentebestuur van Rossum, 1971 - 1979
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

3160 Archief van het gemeentebestuur van Rossum, 1971 - 1979
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Vooraf
2. Geschiedenis
3. Bestuur
4. Archief
5. Inventarisatie
3160 Archief van het gemeentebestuur van Rossum, 1971 - 1979
Inleiding
5. Inventarisatie
In december 1996 werden de te inventariseren archiefbescheiden uit het semi-statisch archief gelicht en overgebracht naar het Streekarchief Bommelerwaard voor verdere bewerking. Bij de gemeente werden gelaten de series stukken waarvan de vernietigingstermijn al lang was verstreken, zoals de dossiers inzake de uitvoering van de Algemene Bijstandswet en de Werkloosheidswet.
De cesuren in de jaren 1971 en 1979 zijn ingegeven door praktische motieven. Het archief tot en met 1970 was al geïnventariseerd. Gekozen werd voor het blok tot en met 1979 om op die wijze te voldoen aan de bepalingen van de Archiefwet 1995, die openbaarheid en overbrenging naar een openbare archiefbewaarplaats van overheidsstukken na 20 jaar voorschrijft. Het is een landelijk gebruik om de archiefblokken te besluiten met jaren die eindigen op een 9. Op die manier wordt ook aangesloten bij andere Bommelerwaardse gemeenten die hun archiefblok tot en met 1979 hebben afgesloten en overgebracht naar het Streekarchief.

Bij dergelijke praktische cesuren is het onvermijdelijk dat er sprake is van overlappingen naar de periodes ervoor en erna. Als uitgangspunt is zo goed mogelijk het principe gehanteerd dat een dossier werd gelaten in de periode waarin het zwaartepunt van de zaak lag.
In een aantal gevallen werden dus stukken van na de periode 1971-1979 opgenomen, omdat de zaak waarbij ze horen vooral speelde in de jaren zeventig. Een extreem voorbeeld hiervan is het dossier over de Commissie Beschermd Dorpsgezicht, werkzaam van 1972-1976 en die pas middels een schrijven van de Gemeente uit 1991 officieel werd opgeheven. 24) Dit inventarisnummer bevat dus naast de stukken uit de jaren 1972-1976 ook de brief uit 1991. Een voorbeeld van een dossier waarvan werd besloten het in het archiefblok van ná 1979 op te nemen omdat de zaak vooral zijn beslag kreeg in die periode is het dossier over de herindeling van de Bommelerwaard (1975-1990).
Onderwerpsmappen en verzameldossiers werden wel zoveel mogelijk gesplitst op stukken voor en vanaf 1 januari 1980.
Van de personeelsdossiers werden alleen de mappen afgescheiden van personeel dat in de periode 1971-1979 vertrok. Een uitzondering werd gemaakt voor het persoonsdossier van burgemeester Pols (1969-1980/1984).
Tijdens de inventarisatie werd nog een aantal stukken aangetroffen, die in het vorige blok thuishoorden. In een enkel geval konden ze geruisloos worden gevoegd tussen beschreven archiefstukken uit de periode 1955-1970, maar meestal moesten ze opgenomen worden in deze inventaris. In een aantal gevallen was dat ook logisch, omdat de belangrijkste stukken betreffende de zaak dateerden van na 1970. Omdat het vorige blok al definitief geïnventariseerd is kon het echter niet anders dan dat een aantal stukken van vóór 1970, die feitelijk thuishoren in het archiefblok 1955-1970, toch in deze inventaris zijn beschreven. Voor zover mogelijk zal er in de inventaris van het archiefblok 1955-1970 naar deze stukken worden verwezen.
Architect Wijma te Velp - verantwoordelijk voor de restauratie van het gemeentehuis 'Het Slot' - schonk de stukken uit zijn archief over de restauratie na zijn pensionering aan de gemeente. Deze stukken, die lopen van 1948 tot 1978, zijn aan de inventaris toegevoegd als gedeponeerde archiefstukken.
Het archief heette zaaksgewijs geordend te zijn volgens de Basisarchiefcode van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Van een zorgvuldige zaaksgewijze dossiervorming was echter nauwelijks sprake, behalve voor wat betreft het merendeel van de bouw- en hinderwetvergunningen. Wat aangetroffen werd waren verzameldossiers en vooral onderwerpsmappen.
De inventaris is verdeeld in een gedeelte 'Organisme' en een deel 'Taakuitvoering'. Deze hoofdindeling komt overeen met de eerder genoemde Basisarchiefcode. In het deel 'Organisme' zijn ondergebracht de stukken die voortvloeien uit het in stand houden van de 'huishouding' van het Gemeentebestuur, zoals beheer van goederen en financiën en vergaderstukken. In het deel 'Taakuitvoering' vindt men de stukken die ontstaan uit het taakgebied van de Gemeente, gericht op het welzijn van de burgers in de breedste zin van het woord. De stukken zijn zoveel mogelijk naar doel geklasseerd, dat wil zeggen ondergebracht bij de taak waarop zij betrekking hebben. Zo zijn de personeelsdossiers van personeel van de openbare scholen ondergebracht bij 'Onderwijs'. De stukken over aan- en verkoop van onroerende goederen waren door de administratie echter deels in een algemene serie ondergebracht. Die serie is gehandhaafd onder de rubriek 'Eigendom en bezit' van de hoofdafdeling 'Organisme'. Aangezien het echter grotendeels om transacties van grond gaat ten behoeve van de woningbouw is bij het taakonderdeel 'Volkshuisvesting' een algemene verwijzing naar deze serie geplaatst.
Deze inventarisatie werd uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Rossum. Daarmee voldoet de Gemeente aan de Archiefwet 1995, die stelt dat overheidsarchieven na 20 jaar geschoond en geïnventariseerd moeten worden en daarna overgebracht naar een openbare archiefbewaarplaats, waar ze in principe openbaar zijn. Het is prijzenswaardig dat de Gemeente Rossum, als zorgdrager voor haar archieven, zich zo consequent van deze taak kwijt. Voor de uitvoering van het werk werd ondergetekende tijdelijk bij de Gemeente gedetacheerd. Het feitelijk werk werd echter, zoals al eerder werd opgemerkt, verricht op het Streekarchief Bommelerwaard. Voor de steun en begeleiding bij deze kennismaking met de inventarisatie van een modern archief wil ik graag mijn dank uitspreken jegens streekarchivaris J.J.A. Buylinckx.
Met het oog op de bescherming van de privacy van nog levende personen is door de Gemeente Rossum bepaald dat de in dit archief voorkomende persoonsdossiers (inventarisnummers 3160/43, 3160/82-3160/90, 3160/266, 3160/1105, 3160/1117-3160/1125) pas openbaar zullen worden 100 jaar na de geboortedatum van de persoon in kwestie. Eerdere raadpleging is alleen mogelijk na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de streekarchivaris. Toestemming kan worden geweigerd of er kunnen voorwaarden aan worden verbonden.
A.G. Gort
Zaltbommel, juni 1997
Noten
1. Jalink, Archieven Rossum 1810-1955. Boon, Archief Hurwenen 1821-1955. Smalheer, Archief Rossum 1955-1970. Zie de als bijlage bij deze inleiding opgenomen literatuurlijst voor de volledige vermelding van de in de noten verkort aangehaalde literatuur.
2. Smalheer, Archief Rossum 1955-1970, inleiding en rubriek 2.7.1.
3. Nummers 3160/335-3160/340.
4. Zie de rubrieken Milieuhygiëne (1.2.5.4), Volkshuisvesting (1.2.6.2) en Verkeer en vervoer te land (1.2.10.1).
5. Nummers 3160/965-3160/969, 3160/972-3160/983 en 3160/999.
6. Nummers 3160/963-3160/964.
7. Nummers 3160/985-3160/996.
8. Nummers 3160/1038-3160/1062.
9. Nummers 3160/45-3160/48 en 3160/1228-3160/1237.
10. Voor een overzicht van de loop van de bevoling zie de bijlagen bij deze inleiding.
11. Zie de rubriek Onderwijs (1.2.12)
12. Smalheer, Archief Rossum 1955-1970, nummers 3122/1153 en 3122/1188.
13. Jalink, Archieven Rossum 1810-1955, nummers 3004/347-3004/352.
14. Smalheer, Archief Rossum 1955-1970, nummer 3122/1204.
15. Idem, nummers 3122/87-3122/88.
16. Nummers 3160/91-3160/103.
17. Artikel 12 van de Financiële-Verhoudingswet 1960, Stbl. 217, d.d. 12-07-1961.
18. Zie bijvoorbeeld de bijlagen bij de jaarrekening van 1975 (nummer 3160/226).
19. Wet van 29-06-1851, Stbl. 85.
20. De stukken hierover zal men dus in het volgende archiefblok aantreffen.
21. Herbenoeming bij Koninklijk besluit van 4 oktober 1974, nr. 5.
22. Nummers 3160/105, 3160/1217 en 3160/1227.
23. Smalheer, Archief Rossum 1955-1970, p. 12.
24. Nummer 3160/1151.
Literatuur
Boon, Jan, Inventaris van het archief van de Gemeente Hurwenen 1821-1955, Zaltbommel 1993 (Bommelerwaardse Bronnen, deel 15).
Booy, E.P. (e.a. red.), Lexicon vaan Nederlandse Archieftermen, 2e druk, 's-Gravenhage 1991.
Dumont, S. en M. Kleijnen, 'Van wege den Koning'. Gemeentewapens en plaatsnamen in de Bommelerwaard, Zaltbommel 1992 (pag. 100-110 voor wat betreft Hurwenen en Rossum).
Gids voor de gemeente Rossum, Heerhugowaard 1973 en 1976, Zaltbommel 1978. (Deze drie gemeentegidsen zijn aanwezig in de bibliotheek van het Streekarchief Bommelerwaard).
Goelst Meijer, A.F. van, Het Slot Rossum thans gemeentehuis, Rossum 1956, 2e druk Rossum 1972.
Jalink, L.J., Archieven van de Gemeente Rossum en Hurwenen 1810-1817, Rossum, Hurwenen en Heerewaarden 1818-1820, Rossum 1821-1955 en Algemeen burgerlijk armbestuur 1799-1964, Zaltbommel 1996 (Bommelerwaardse Bronnen, deel 19).
Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden uit archieven van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, dagtekenende van na 1850 (vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking van de ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur d.d. 24-8-1983 en Binnenlandse Zaken d.d. 7-11-1983).
Smalheer, J.C., Inventaris van het Archief van de Gemeente Rossum 1955-1970, Rossum 1993 (Bommelerwaardse Bronnen, deel 14)
Stichting Brabantse Archief Selectie Commissie, Leidraad voor de selectie op vernietiging van archiefbescheiden van (inter)gemeentelijke organen, Oosterhout 1983, verbeterde druk 1996.
Verkuil, G. (eindred.), Woningstichting 'De Vijf Gemeenten' 1968-1993, Hedel 1993.
Bijlagen Inleiding
LIJST VAN BESTUURDERS EN FUNCTIONARISSEN 1971-1979
Indien het jaartal 1979 tussen vierkante haken staat, wil dit zeggen dat de persoon in kwestie ook na dat jaar nog in functie bleef.
BURGEMEESTER
P.H. Pols 1968 - [1979]
WETHOUDERS
H.W. van Heel 1955 - [1979] 1)
J.C. de Zwart 1970 - 1978
W. van der Zalm 1978 - [1979] 2)
RAADSLEDEN
E.W. Cretier 1970 - 1974
A. Verbeek 1970 - 1974
A.J.G. van den Dungen 1955 - 1978
J.C. de Zwart 1962 - 1978
H.W. van Heel 1955 - [1979]
J. Verhoeven 1966 - [1979]
W. van der Zalm 1962 - [1979]
C. van Drunen 1974 - 1978
C. Beenen 1974 - [1979]
P. Smit 1978 - [1979]
M.C. Sterk 1978 - [1979]
J. de Zwart 1978 - [1979]
SECRETARIS EN ONTVANGER
C.H. van Maanen 1955 - 1979
SECRETARIS
J.J. Meijdam [1979]
NOTENn:
1. Trad ook op als loco-burgemeester.
2. Verving in 1978 eerst tijdelijk H.W. van Heel, toen deze lange tijd als loco-burgemeester moest optreden in verband met ziekte van burgemeester Pols.
-
AANTAL INWONERS 1971-1979
Vermeld wordt het aantal inwoners per 1 januari. De gegevens werden ontleend aan de jaarrekeningen, begrotingen en statistische gegevens over de bevolking.
1971. 2595
1972. 2588
1973. 2597
1974. 2674
1975. 2714
1976. 2774
1977. 2793
1978. 2829
1979. 2869 (2879 per 31 december 1979)
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1971 - 1979
Plaats:
Rossum
Taal:
Nederlands
Dekking in tijd:
1971 - 1979
Verversingsgraad:
onregelmatig
Omvang in meters:
14,62
Gemeente:
Maasdriel
Locatie:
Rossum
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS