Bezoekersreglement

Algemeen

1. De openingstijden van de studiezalen worden vastgesteld door de streekarchivaris.

2. Achter de receeptie is een garderobe met afsluitbare kluisjes. Jassen, tassen, eet- en drinkwaren en geluidsapparatuur mag u niet meenemen in de studiezaal. Het Regionaal Archief Rivierenland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van eigendommen van bezoekers. Indien u de sleutel van een van de tassenkluizen verliest, worden de kosten van het vervangen van de sleutel in rekening gebracht.

3. In het gebouw mag niet worden gerookt.

4. Bij binnenkomst meldt u zich bij de receptie. Daar vult u op een formulier uw naam, de datum en uw handtekening in en ontvangt u een bezoekersdagpas. Deze gegevens worden alleen gebruikt bij hulpverlening in geval van een calamiteit en worden aan het eind van de dag vernietigd.

5. Bij het verlaten van de studiezaal kan de studiezaalmedewerker u vragen hem of haar tassen, dozen en aantekeningen die u heeft gebruikt, inclusief uw eigen aantekeningen, te tonen.

Aanvragen en gebruiken van archiefstukken

6. Per aanvraagbriefje kunt u slechts één nummer aanvragen; dus elk inventarisnummer moet afzonderlijk aangevraagd worden. U mag maximaal 10 inventarisnummers per keer aanvragen. Aanvragen die niet aan deze voorwaarden voldoen, worden niet in behandeling genomen. Wij streven er naar om uw aanvragen binnen 15 tot 30 minuten te verwerken. U kunt stukken aanvragen tot een halfuur voor sluitingstijd. De inzage in archiefstukken kan worden geweigerd indien de stukken nog niet openbaar zijn of indien naar het oordeel van de streekarchivaris de materiële toestand van de stukken zich daartegen verzet (Art. 17 Archiefwet 1995).

7. Het raadplegen in de studiezalen van stukken uit de archieven en collecties onder het beheer van het Regionaal Archief Rivierenland is gratis.

8. Archiefstukken zijn uniek en dus onvervangbaar. Zij moeten met de uiterste voorzichtigheid worden behandeld. In de studiezaal mag u daarom alleen schrijven met potlood. Het papier waarop u schrijft mag niet op de archiefstukken worden gelegd. Vermijd het ontstaan van vouwen, kreuken, scheuren en dergelijke. Leun niet op de archiefstukken. Probeer niet losse archiefstukken opnieuw te ordenen, maar zorg wel dat de volgorde van de stukken die u raadpleegt, bewaard blijft. Uiteraard schrijft u niet op de stukken en voegt u geen eigen papieren toe.

Voor het gebruik van microfiches geldt dat u slechts 1 fiche tegelijk uit de bakken bij u mag hebben voor gebruik. Op de plaats van het fiche dat u gebruikt, zet u een signaalkaart. Na gebruik wisselt u zelf het microfiche en de signaalkaart weer om.

9. Reproducties:

a) U kunt reproducties laten maken van originele archiefstukken. De volgende stukken mogen echter niet worden gefotokopieerd:

  • stukken in slechte materiële staat;
  • stukken van perkament;
  • stukken met zegels;
  • stukken groter dan het formaat van de glasplaat van het kopieerapparaat, zoals kaarten, kranten en dergelijke);
  • banden en delen dikker dan 5 cm.;
  • stukken daterend van voor 1900.

b) Van microfiches, drukwerken en andere stukken die in zelfbediening in de studiezaal staan, kunt u zelf afdrukken of fotokopieën maken.

c) Het is u niet toegestaan met eigen meegebrachte apparatuur zelf opnamen te maken van stukken uit archieven en collecties onder het beheer van het Regionaal Archief Rivierenland, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de studiezaalmedewerker.

d) U kunt reproducties van archiefstukken en afbeeldingen laten vervaardigen. De studiezaalmedewerker kan u daarover inlichten.

e) U dient er rekening mee te houden dat op de stukken die u reproduceert of laat reproduceren auteursrechten van toepassing kunnen zijn. Het Regionaal Archief Rivierenland draagt geen verantwoordelijkheid indien u deze rechten zou overtreden. Voor zover het Regionaal Archief Rivierenland toch aansprakelijk wordt gesteld, zal getracht worden de schade op de overtreder te verhalen.

f) De kosten van de reproducties zijn vastgelegd in de Tarievenregeling van het Regionaal Archief Rivierenland.

10. Het staat u vrij de gegevens die u aan archiefbescheiden heeft ontleend, te publiceren, tenzij bij of krachtens de wet of bij de opneming in de archiefbewaarplaats beperkingen aan de openbaarheid zijn gesteld. U bent zelf verantwoordelijk voor het gepubliceerde. Dit laat het recht van anderen om diezelfde gegevens te raadplegen en daaruit te publiceren onverlet.

11. U wordt verzocht een exemplaar of overdruk van uw publicatie ter beschikking te stellen ten behoeve van de handbibliotheek van het Regionaal Archief Rivierenland.

Koffie- en theevoorziening

12. In de koffiehoek in de hal van het Regionaal Archief Rivierenland kunt u gratis koffie en thee verkrijgen. Dranken en eetwaren mogen gebruikt worden in de koffiehoek in de hal, niet in de studiezaal.

Inlichtingen

13. Voor vragen, opmerkingen en uitleg kunt u altijd terecht bij de studiezaalmedewerker. Die biedt u graag hulp bij het onderzoek. Het onderzoek moet u echter zelf uitvoeren.

14. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een onderzoek te laten uitvoeren door een gekwalificeerde medewerker van het Regionaal Archief Rivierenland. Dit onderzoek moet schriftelijk worden aangevraagd. De kosten hiervan zullen volgens de Tarievenregeling Regionaal Archief Rivierenland in rekening worden gebracht.

Sancties

15. Bij weigering zich te gedragen overeenkomstig de voorschriften van dit reglement of de aanwijzingen van het studiezaalpersoneel kan u onmiddellijk verder verblijf in het gebouw worden ontzegd.

16. Bij herhaaldelijk geconstateerd wangedrag kan de streekarchivaris u de toegang tot het gebouw weigeren.

Slotbepalingen

17. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de streekarchivaris.

18. Dit reglement, waarvan een exemplaar bij de receptie aanwezig is, kan worden aangehaald als Bezoekersreglement Regionaal Archief Rivierenland.