Affiche Jan van Riebeeckfeesten

Bezoekersreglement

Algemeen

 1. De openingstijden van de studiezalen worden vastgesteld door de streekarchivaris.
 2. Achter de receptie is een garderobe met afsluitbare kluisjes. Jassen, tassen, eet- en drinkwaren en geluidsapparatuur mag je niet meenemen in de studiezaal. Het Regionaal Archief Rivierenland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van eigendommen van bezoekers. Als je de sleutel van een van de tassenkluizen verliest, worden de kosten van het vervangen van de sleutel in rekening gebracht.
 3. In het gebouw mag niet worden gerookt.
 4. Bij binnenkomst meld je je bij de receptie. Daar vul je op een formulier je naam, de datum en je handtekening in en ontvang je een bezoekersdagpas. Deze gegevens worden alleen gebruikt bij hulpverlening in geval van een calamiteit en worden aan het eind van de dag vernietigd.
 5. Bij het verlaten van de studiezaal kan de studiezaalmedewerker vragen hem of haar je tassen, dozen en aantekeningen die je hebt gebruikt, inclusief je eigen aantekeningen, te tonen.

Aanvragen en gebruiken van archiefstukken

 1. Per aanvraagbriefje kun je slechts één nummer aanvragen; dus elk inventarisnummer moet afzonderlijk aangevraagd worden. Je mag maximaal 10 inventarisnummers per keer aanvragen. Aanvragen die niet aan deze voorwaarden voldoen, worden niet in behandeling genomen. Wij streven ernaar om aanvragen binnen 15 tot 30 minuten te verwerken. Je kunt stukken aanvragen tot een halfuur voor sluitingstijd. De inzage in archiefstukken kan worden geweigerd als de stukken nog niet openbaar zijn of als de streekarchivaris vindt dat de materiële toestand van de stukken zich daartegen verzet (Art. 17 Archiefwet 1995).
 2. Het raadplegen in de studiezaal van stukken uit de archieven en collecties onder het beheer van het Regionaal Archief Rivierenland is gratis.
 3. Archiefstukken zijn uniek en dus onvervangbaar. Zij moeten met de uiterste voorzichtigheid worden behandeld. In de studiezaal mag je daarom alleen schrijven met potlood. Het papier waarop je schrijft mag niet op de archiefstukken worden gelegd. Vermijd het ontstaan van vouwen, kreuken, scheuren en dergelijke. Leun niet op de archiefstukken. Probeer niet losse archiefstukken opnieuw te ordenen, maar zorg wel dat de volgorde van de stukken die je raadpleegt, bewaard blijft. Uiteraard schrijf je niet op de stukken en voeg je geen eigen papieren toe.

Voor het gebruik van microfiches geldt dat je slechts 1 fiche tegelijk uit de bakken bij je mag hebben voor gebruik. Op de plaats van het fiche dat je gebruikt, zet je een signaalkaart. Na gebruik wissel je zelf het microfiche en de signaalkaart weer om.

 1. Reproducties:
 2. a) Je kunt reproducties laten maken van originele archiefstukken. De volgende stukken mogen echter niet worden gekopieerd:
 • stukken in slechte materiële staat;
 • stukken van perkament;
 • stukken met zegels;
 • stukken groter dan het formaat van de glasplaat van het kopieerapparaat, zoals kaarten, kranten en dergelijke);
 • banden en delen dikker dan 5 cm.;
 • stukken daterend van voor 1900.
 1. b) Van microfiches, drukwerken en andere stukken die in zelfbediening in de studiezaal staan, kun je zelf afdrukken of fotokopieën maken.
 2. c) Het is niet toegestaan met eigen meegebrachte apparatuur zelf opnamen te maken van stukken uit archieven en collecties onder het beheer van het Regionaal Archief Rivierenland, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de studiezaalmedewerker.
 3. d) Je kunt reproducties van archiefstukken en afbeeldingen laten maken. De studiezaalmedewerker kan daar meer over vertellen.
 4. e) Houd er rekening mee dat op de stukken die je reproduceert of laat reproduceren auteursrechten van toepassing kunnen zijn. Het Regionaal Archief Rivierenland draagt geen verantwoordelijkheid indien je deze rechten zou overtreden. Voor zover het Regionaal Archief Rivierenland toch aansprakelijk wordt gesteld, zal getracht worden de schade op de overtreder te verhalen.
 5. f) De kosten van de reproducties zijn vastgelegd in de Tarievenregeling van het Regionaal Archief Rivierenland.
 6. Het staat je vrij de gegevens die je aan archiefbescheiden hebt ontleend, te publiceren, tenzij bij of krachtens de wet of bij de opneming in de archiefbewaarplaats beperkingen aan de openbaarheid zijn gesteld. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gepubliceerde. Dit laat het recht van anderen om diezelfde gegevens te raadplegen en daaruit te publiceren onverlet.
 7. We vragen je een exemplaar of overdruk van je publicatie ter beschikking te stellen aan de handbibliotheek van het Regionaal Archief Rivierenland.

Koffie- en theevoorziening

 1. In de koffiehoek in de hal van het Regionaal Archief Rivierenland kun je gratis koffie en thee krijgen. Dranken en eetwaren mogen gebruikt worden in de koffiehoek in de hal, niet in de studiezaal.

Inlichtingen

 1. Voor vragen, opmerkingen en uitleg kun je altijd terecht bij de studiezaalmedewerker. Die helpt je graag bij het onderzoek. Het onderzoek moet je echter zelf uitvoeren.
 2. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een onderzoek te laten uitvoeren door een gekwalificeerde medewerker van het Regionaal Archief Rivierenland. Dit onderzoek moet schriftelijk worden aangevraagd. De kosten hiervan zullen volgens de Tarievenregeling Regionaal Archief Rivierenland in rekening worden gebracht.

Sancties

 1. Bij weigering zich te gedragen overeenkomstig de voorschriften van dit reglement of de aanwijzingen van het studiezaalpersoneel kan je onmiddellijk verder verblijf in het gebouw worden ontzegd.
 2. Bij herhaaldelijk geconstateerd wangedrag kan de streekarchivaris je de toegang tot het gebouw weigeren.

Slotbepalingen

 1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de streekarchivaris.
 2. Dit reglement, waarvan een exemplaar bij de receptie aanwezig is, kan worden aangehaald als Bezoekersreglement Regionaal Archief Rivierenland.