Archieven

 

Uw zoekacties: Archief van het gemeentebestuur van Zaltbommel, 1816 - 1928

3019 Archief van het gemeentebestuur van Zaltbommel, 1816 - 1928

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
1. Stadsbestuur
1. .1 organisatie
2. Archief
3. Inventarisatie
4. Aanwijzingen voor de gebruiker
Noten
1. K.B. nr.56.
2. Zie nummer 3019/1067.
3. K.B. nr.89. Zie nummer 3019/1068.
4. Inmiddels is de kiesgerechtigde leeftijd verlaagd tot 18 jaar.
5. Zie B.M.A. de Vries, De lijsten van kiezers ter benoeming van afgevaardigden voor de Tweede Kamer der Staten- Generaal, de Provinciale Staten en de Gemeenteraad, 1851-1886 ('s-Gravenhage 1988). Broncommentaar no.VI.
6. Nummer 3019/143, notulen B.& W. 23 september 1831. Nummer 3019/292, ingekomen stukken 1831 nummer 3019/205. De 'inventarissen' die de verschillende secretarissen bij hun ontslag hebben opmaakt zijn niet meer aanwezig in het archief.
7. Brief aan de commissaris van de koningin in Gelderland d.d. 11 juli 1877 (register van afschriften van uitgaande stukken nummer 3019/872, AZ nr. 254) n.a.v. een circulaire van 27 juni 1877 nr.3082/20 4e afd.
8. Raadsbesluit 28 februari 1969.
9. Nummer 3019/1247.
10. In het Zaltbommelse gemeentearchief zijn pas grootboeken bewaard gebleven vanaf 1935.
11. Verslag van de inspecteur der archieven in de provincie Gelderland over 1960. De directeur van gemeentewerken trof op dezelfde zolder tijdens de verbouw van het stadhuis in 1980-1982 enkele, in slechte staat verkerende, bijzondere tekeningen aan van de ingrijpende verbouwing van het stadhuis in de 18e eeuw (Mondelinge mededeling van Dhr. C. Kroes, directeur gemeentewerken).
12. A.J. van de Ven, Het oud-archief van de gemeente Zaltbommel, (Zaltbommel 1935). Van de Ven heeft het archief in 1932 geïnventariseerd in opdracht van de gemeente. Hiervoor werden de stukken overgebracht naar het Rijksarchief te Arnhem.
13. Zaltbommel heeft een afzonderlijk reglement voor het stadsbestuur laten drukken, zie nummer 3019/1067.
14. Alleen bij de financiële administratie lopen de series begrotingen en bevelschriften van betaling gewoon door (zie de nummers 3019/1383 en 3019/2139.
15. Het betreft de volgende archieven: - Archief van de commissie gemeentebedrijven, - Archief van de watersnoodcommissie, - Archief van de commissie tot wering van schoolverzuim, - Archief van de tramcommissie, - Archief van de landerijencommissie, - Archief van de commissie van overleg tussen het gemeentebestuur en de ambtenarenverenigingen, - Archief van de commissie ter verzekering eener goede bewaring van gedenkstukken van geschiedenis en kunst.
16. Zie noot 10.
17. Vergelijk de circulaire van de minister van binnenlandse zaken d.d. 28 december 1949 nr.31347 afd.b.b. houdende 'Algemene regels voor de verzorging van de gemeentearchieven na 1813'. De regels zijn ontworpen door de Archiefcommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in samenwerking met de Rijksarchiefdienst.
18. De afzonderlijke serie van akten van voor 1900 is verloren gegaan (zie bijlage 7). Voor afschriften van akten waaraan inkomsten voor de gemeente verbonden waren zie de serie van bijlagen van inkomsten bij de gemeenterekening (nummer 3019/2059-3019/2133).
19. Uit de in het archief aanwezige 'inventaris' uit ca. 1893 (nummer 3019/1247) blijkt dat deze agenda's destijds al ontbraken.
20. Wanneer de scheiding is doorgevoerd is niet met zekerheid te zeggen. Gezien de nummering waarmee de registers betreffende het armwezen en periodieke zaken beginnen (resp. nummer 3019/520 d.d. 8 juli 1856 en nummer 3019/565 d.d. 16 augustus 1856) is het aannemelijk dat dit reeds enkele jaren voor 1856 is gebeurd. Mogelijk heeft het voorstel tot reorganisatie van de secretarie, dat de secretaris aan het college van burgemeester en wethouders deed in de vergadering van 23 februari 1852, hierop betrekking. Over de afhandeling van dit voorstel is verder niets bekend. Dat er voor 1875 reeds een afzonderlijk register is geweest voor militaire zaken lijkt onwaarschijnlijk. De verwijzing in de agenda's van ingekomen stukken met de letter 'A' was tot aan 1871 voorbehouden aan de uitgaande stukken betreffende het armwezen. Bovendien vangt dit register aan met afschrift nr.1 in januari.
21. Zie voor instructies van de gemeente-ontvanger de nummers 3019/1226-3019/1227, 3019/1240, 3019/1244.
22. De kasopnames zijn voor enkele jaren opgenomen in de serie ingekomen stukken (toegezonden door de gemeente-ontvanger). Zij zijn echter niet altijd opgenomen in de agenda's op deze stukken. Meestal zijn de stukken voor- of achterin toegevoegd.
23. Zie noot 9.
24. Zie hierover: Hartong, O.A.W.M. en A.J.M. den Teuling, De financiële administratie van gemeenten 1924-1976, in: Nederlands Archievenblad 81 (1977) p.297-322.
25. Provinciaal Blad nr.42 (1924).
26. Voor meer uitgebreidere informatie over het ontstaan en de werkwijze van het kadaster zie: F. Keverling Buisman en E. Muller, 'Kadaster-gids'. Gids voor de raadpleging van hypothecaire en kadastrale archieven uit de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw ('s-Gravenhage 1979)(Een uitgave van de Rijksarchiefdienst). Inzicht in het gebruik van kadastrale kaarten geeft: C. Koeman, Bijdragen van het kadaster aan de kartografie van Nederland, in: Op goede Gronden. Een bundel opstellen ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van de dienst van het kadaster en de openbare registers ('s-Gravenhage 1982) p.103-134.
Literatuur
NB. Voor literatuur verschenen vóór 1969 wordt verwezen naar de thematische literatuuropgave in J.H. de Groot, Zaltbommel. Stad en waard door de eeuwen heen (Zaltbommel 1979). Voor een diversiteit aan artikelen, met betrekking tot de geschiedenis van Zaltbommel en de Bommelerwaard zie het Contactblad van de Historische Kring Bommelerwaard: Tussen de Voorn en Loevestein. Dit blad verschijnt vanaf 1965.
Berendsen, H.J.A. (red.), Het Landschap van de Bommelerwaard (Amsterdam/Utrecht 1986) (Nederlandse Geografische Studies 10)
Boekwijt, H. en E. van Olst, Het Groote Bommelsche Gasthuis, 2 dln. (z.p. 1980) (Ongepubliceerde scriptie).
Bruin, H.P. de (red.), Het Gelders rivierengebied uit zijn isolement. Een halve eeuw plattelandsvernieuwing (Zutphen 1988) (Gelderse historische reeks 18).
Bruins, D. (ed.), Domineesdochter in 's-Graveland, domineesvrouw in Zaltbommel, Keetje Hooyer-Bruins 1817-1886 (Zaltbommel 1982).
Groot, J.H. de, Zaltbommel. Stad en Waard door de eeuwen heen (Zaltbommel 1979).
Keser, H., De Bommelerwaard in oude ansichten (Zaltbommel 1982/2).
Klomp, R.G., Tussen station en stad. De gemeentetram Zaltbommel 1910-1923 (Zaltbommel 1985)
Moorman van Kappen, O., J. Korf en O.W.A. Baron van Verschuer, Tieler- en Bommelerwaarden 1327-1977. Grepen uit de geschiedenis van 650 jaar waterstaatszorg in Tielerwaard en Bommelerwaard (Tiel/Zaltbommel 1977).
Schaaij, R., Armoede en armenzorg te Zaltbommel 1816-1870 ([Ammerzoden] 1989) (Ongepubliceerde scriptie).
Zoetmulder, S.H.A.M., Zaltbommel in oude ansichten (Zaltbommel 1977/2).
Zoetmulder, S.H.A.M., 'Zaltbommel 9 eeuwen middelpunt', in: Brabants Dagblad (1969-1989).
Bijlagen Inleiding
1. Burgemeesters 1816 - 1928
1816 - 1817 H.C. Mesteecker en P.A. de Roock
1817 - 1821 H.C. Mesteecker en R.P. Vermeulen
1821 - 1824 R.P. Vermeulen en O.P. Mastenbroek
1824 - 1830 O.P. Mastenbroek
1831 - 1855 J. Thooft
1856 - 1874 P.C. Bijleveld
1875 - 1877 W.F. Ketjen
1877 - 1884 A.M.C. van Bommel
1884 - 1901 C.P. Lenshoek
1901 - 1905 E.G.C. de Groot van Embden
1905 - 1928 J.F.B. van Hasselt
2. Wethouders 1851 - 1928
1851 - 1860 J.M.G. Hoffmann van Hove
1851 - 1858 D. van Haren Noman
1858 - 1880 H. Vermeulen
1860 - 1868 F.C.J. van Swieten
1868 - 1883 C.E.W. Blomhert
1880 - 1884 C.P. Lenshoek
1883 - 1888 P.H. den Ouden
1884 - 1892 A. Valkenburgh
1888 - 1899 J.H. Everts
1892 - 1900 J.J. Naeff
1899 - 1919 C.P.J. von Weiler
1900 - 1919 R.P. van der Pant
1919 - 1935 R. Rutgers
1919 - 1923 P.M. Wink
1923 - 1928 H.L. Philips
1928 - 1931 J. Mooring
3. Raadsleden 1851 - 1928
NB. Uitgezonderd de wethouders. Tot aan 1856 maakte ook de burgemeester deel uit van de gemeenteraad.
1851 - 1877 A.J. van Tricht
1851 - 1855 A. Thesingh
1851 - 1868 C.E.W. Blomhert
1851 - 1873 P.A. van de Garde
1851 - 1867 B. Greeve
1851 - 1868 J.E.L. de Virieu
1851 - 1855 W.N. Andrau
1851 - 1868 G.J. Heyligers
1855 - 1858 H. Vermeulen
1856 - 1864 J.G. Thooft
1856 - 1860 F.C.J. van Swieten
1860 - 1863 D. van Haren Noman
1863 - 1867 C. Hooyer
1864 - 1876 J. Reynvaan
1867 - 1868 S. Loke
1867 - 1878 A.J.W. van Anrooy
1868 - 1875 J. Hartog
1868 - 1873 G.F.A. Calkoen
1868 - 1877 B. Greeve
1868 - 1877 J.G. Thooft
1873 - 1884 A. Valkenburg
1873 - 1883 P.H. den Ouden
1875 - 1894 C.J. de Jongh
1875 - 1881 H.A. Toewater
1877 - 1879 J. Akkerman
1877 - 1887 J.A.A. van de Garde
1877 - 1887 W. van Tricht
1878 - 1888 J.H. Everts
1879 - 1880 C.P. Lenshoek
1879 - 1885 B.F.D. Philips
1880 - 1885 J.J. Ermerins
1881 - 1905 A. van Brakel
1883 - 1889 J. Akkerman
1885 - 1905 H.S. Enthoven
1885 - 1897 D.C. Pleyte
1887 - 1892 C.L. Blomhert
1887 - 1909 P.M.F. Verhoeff
1888 - 1892 J.J. Naeff
1889 - 1898 C.P.J. von Weiler
1892 - 1897 J.W. van der Elst
1892 - 1894 Th. Thooft
1894 - 1896 A. van der Vlies
1894 - 1919 W. van Lookeren Campagne
1896 - 1900 R.P. van der Pant
1897 - 1900 M.N. Dutry van Haeften
1897 - 1899 P.M. van der Vlies
1898 - 1903 H.C. de Jongh
1899 - 1902 D.W. van Dam van Hekendorp
1900 - 1923 H.L. Philips
1900 - 1930 C.B.W. Meyer
1900 - 1911 J. Thooft
1902 - 1917 A.C. Kaasjager
1903 - 1904 D.J.M. van Kesteren
1904 - 1919 A.G. van Anrooy
1905 - 1917 M. van der Vegte
1906 - 1913 J. van Enst
1909 - 1913 J.J.H. Grolle
1911 - 1919 F.D. Ubens
1913 - 1919 A.F. Heuckelom
1913 - 1915 H.C. Moinat
1915 - 1941 J. Mooring
1917 - 1919 J.J.H.Grolle
1917 - 1919 J.J. Bergsma
1919 - 1923 J.H. de Bree
1919 - 1931 W. van Gelder
1919 - 1925 G.A. de Jongh
1919 - 1928 H. Kaasjager
1919 - 1941 R. Rutgers
1919 - 1935 T.H. Schoonenbeek
1919 - 1923 W.J. Schuling
1919 - 1924 P.M. Wink
1923 - 1935 J. de Koff
1923 - 1925 J.A. Petter
1924 - 1925 M.W. Liere-Jacobs
1925 - 1927 J.H. Breddels
1925 - 1941 W. van Lookeren Campagne
1925 - 1927 G.M.L. Dingemans
1927 - 1930 D. de Jong
1927 - 1931 W.C. Pleyte
4. Gemeentesecretarissen 1816 - 1928
1816 - 1831 J. Thooft
1832 - 1859 T.P.H. van Benthem van den Bergh
1860 - 1890 H.A. van de Garde
1891 - 1901 R.P.H. Vermeulen
1902 - 1926 W.C. Pleyte
1927 - 1932 G. den Hollander
5. Gemeente-ontvangers 1816 - 1928
1816 - 1832 D. Prillevitz
1832 - 1869 H.J. Juta
1870 - 1891 L.P. Peletier
1892 - 1907 C.L. Blomhert
1908 - 1928 G. van der Kolk
6. Gemeente-architecten 1816 - 1928.
NB. De gemeente-architect was tevens opzichter over de plantsoenen en landerijen en opperwachtmeester van de brandweer.
1816 - 1853 F.W. de Virieu
1853 - 1860 D.J. Its
1861 - 1864 A. van der Steur
1865 - 1914 A.M.A. Gulden
1914 - 1918 S. van Alphen
1919 - 1926 A.C. Kaasjager
1926 - 1928 C.A. de Groot
7. LIJST VAN ARCHIEFSTUKKEN DIE SINDS 1894 VERLOREN ZIJN GEGAAN
NB. De beschrijvingen zijn grotendeels letterlijk overgenomen uit de in 1893 opgemaakte inventaris (inventarisnummer 3019/1247).
Akten van gehouden verpachtingen, verkopingen en aanbestedingen,
1805-1865,1867-1891, 29 banden.
NB. De akten over 1866 zijn wel aanwezig.
Repertoires der akten,
1816-[1893], 3 banden.
Verslagen van de toestand van de gemeente (gemeenteverslagen),
1819-1885, 6 banden.
Register van uitgegeven gronden in erfpacht, opstal of tot weder opzeggens toe,
1 deel.
Kohieren hondenbelasting,
1854-1890, 4 banden.
Registers van ongezegelde uitgegeven patentbladen,
1815-1828,1847-[1893], 6 banden.
NB. Het patentregister over 1806-1810 is aanwezig in het oud-archief.
Registers van gezegelde uitgegeven patentbladen,
1856-[1893], 3 banden.
Registers van afgegeven bevelschriften tot betaling,
1840-1894, 34 delen.
NB. De registers over 1811-1839 zijn wel aanwezig.
Registers van afgegeven 'bons',
1852-[1893], 3 delen.
Register van kapitalen ten laste van de gemeente, 1 deel.
Register van inschrijvingen in het Grootboek der Ned. Werkelijke Schuld, 1 deel.
Register van leges ter secretarie geheven,
1814-[1893], 6 delen.
Stukken betreffende verkiezingen,
1848-1860.
Registers van kiezerslijsten voor de 2e kamer, Prov. Staten en de gemeente,
1851-[1893], 7 delen.
Bevolkingsregisters, wijken A,B,D,
vóór 1849, 3 delen.
NB. Het register van wijk C was in 1893 blijkbaar ook al verloren gegaan.
Registers van afgegeven binnenlandse paspoorten,
1856-[1893], 3 delen.
Register van uitgegeven grafruimten op de algemene begraaf plaats,
1832-[1893], 1 deel.
Lijsten van het verlichten van de gaslantaarns,
1857-1876, 4 delen.
Registers van marktprijzen,
1810-1874, 4 delen.
Registers van verslagen van de oogst en van de landbouw der gemeente (landbouwverslagen),
1851-[1893], 5 delen.
Staten van schoolgaande kinderen op de openbare lagere scholen,
1862-1893, 30 delen.
NB. De staten over 1860-1861 zijn wel aanwezig.
Registers bevattende de namen der inwoners die voor het verlenen van inkwartiering en onderhoud
van krijgsvolk in aanmerking komen,
1867-1893, 11 delen.
Inschrijvingsregisters schutterij,
1815-1885, 9 banden.
Alfabetische lijsten schutterij,
1828-1885, 8 banden.
NB. De lijsten over 1897-1902 zijn wel aanwezig.
Algemene rol schutterij,
1828-1875,1881-1890, 8 banden.
NB. De rollen over 1876-1880 en 1897-1901 zijn wel aanwezig.
Bijzondere rol schutterij,
1838-1890, 7 banden.
NB. De rollen over 1897,1899-1902 zijn wel aanwezig.
Lotingsregisters schutterij,
1828-1855, 2 banden.
NB. De registers over 1856-1890 zijn wel aanwezig.
Begrotingen schutterij,
1815-1861, 1 band.
Rekeningen schutterij,
1815-1859, 4 banden.
Rekeningen en begrotingen schutterij,
1860-1885, 5 banden.
Lotingsregisters Nationale Militie,
1815-1866, 11 banden.
NB. De lotingsregisters over 1867-1907 zijn wel aanwezig.

Kenmerken

Datering:
1816 - 1928
Plaats:
Zaltbommel
Taal:
Nederlands
Verversingsgraad:
onregelmatig
Dekking in tijd:
1816 - 1928
Omvang in meters:
125,37
Openbaarheid:
Onbeperkt
Gemeente:
Zaltbommel
Locatie:
Zaltbommel
Gevonden archiefstukken