Archieven

 

Uw zoekacties: Archief van de gerechtsbank van de hoge heerlijkheid Hedel, ...

3192 Archief van de gerechtsbank van de hoge heerlijkheid Hedel, 1568 - 1811

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
8. Bijlagen bij de inleiding
8.1. Literatuurlijst
3192 Archief van de gerechtsbank van de hoge heerlijkheid Hedel, 1568 - 1811
Inleiding
8. Bijlagen bij de inleiding
8.1.
Literatuurlijst
NB:
Exemplaren van vrijwel alle in deze lijst genoemde werken zijn opgenomen in de bibliotheek van het Regionaal Archief Rivierenland en te raadplegen op de studiezaal van de dienst.
Aa, A.J. van der, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 14 delen, Gorinchem 1839-1851, deel 5, 1844, p. 248-252 en deel 13, 1851, p. 863.
Algemeene manier van procedeeren in civiele en crimineele zaaken, met de daartoe behorende instructien voor alle openbaare aanklagers, rechtbanken en gerechtshoven in de Bataafsche Republiek, Den Haag 1799.
Broers, E-J., Rabauwen, Vagebonden en lediggangers. Criminele voorouders berecht en bestraft, Apeldoorn-Antwerpen 2017.
Buylinckx, J.J.A., Heel in stukken, Hedel 1991 (typescript).
Buylinckx, J.J.A., Het raadhuis van Hedel aan de Gasthuisstraat, in: Tussen de Voorn en Loevestein jrg. XXXIII (1997), nr.98, p.1-9.
Buylinckx, J.J.A., 'Met drije halve manen daarop gestooken'. Hedelse schepenen op het pluche, 1655, in: Tussen de Voorn en Loevestein jrg. XXXIX (2003), nr.118, p.6-8.
Buylinckx, J.J.A., Huwelijken voor schepenen van Hedel, 1642-1669 en 1748-1795, in:
Aqua Vitae, jrg. 7 (2004), nr.1, p.26-32.
Broers, E.J.M.F.C., Straf en schadevergoeding. Drie historische hoofdstukken, Oisterwijk z.jr.
Camps (ed.), H.P.H, Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312, deel 1 De Meierij van 's -Hertogenbosch (met de heerlijkheid Gemert), Eerste stuk (1690-1294), Tweede stuk (1294-1312), 's-Gravenhage 1979. (Ook digitaal te raadplegen via: https://www.huygens.knaw.nl/resources/oorkondenboek-van-noord-brabant-tot-1312). * 
Eliëns, F.M., en J. Harenberg, Middeleeuwse kastelen van Gelderland, Rijswijk 1984.
Engelen, J.M. van, en F.M. Eliens, Kasteel Hedel, z.pl. 1984 (= Serie Nederlandse kastelen, nieuwe reeks, deel 5).
Groot, J.H. de, De Heydenen, Zigeuners of Egyptenaren, in: Tussen de Voorn en Loevestein jrg. III (1967), nr.7, p.137-142. Met een naschrift van J. van Heeswijk getiteld 'Nogmaals de zigeuners'.
Ham, W.A. van, Het bezit van de heer van Bergen op Zoom. Een overzicht van de bezittingen van de heren en markiezen van Bergen op Zoom in westelijk Noord-Brabant en elders (1287-1795), 's-Hertogenbosch 1980.
Ham, W.A. van, Inventaris van de archieven van de Raad- en Rekenkamer van de Markiezen van Bergen op Zoom, 5 delen, 's-Hertogenbosch 1980.
Harenberg (e.a., ed.), E.J., Oorkondeboek van Gelre en Zutphen tot 1326, 8 delen, 's-Gravenhage 1980-2003 (Voor de digitale versie zie: http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/ogz/#page=0&accessor=toc&view=homePane)
Heeswijk, J.H.G.J. van, Het oudste gemeentehuis van Hedel, in: Tussen de Voorn en Loevestein, jrg. V (1969), nr.15, p.37-41.
Heeswijk, J.H.G.J. van, Iets over de rechterlijke indeling van de Bommelerwaard, in: Tussen de Voorn en Loevestein, jrg. VI (1970), nr.17, p.22-24.
Hoefer, F.A., Het Hof van Gelderland besluit tot Confiscatie der Heerlijkheid Hedel, in: Bijdragen en Mededelingen Gelre, jrg. 8 (1905), p.288.
Hoëvell-Nyenhuis, R.A. van, Ludolf van 's-Heerenberg heer van Hedel en zijne afstammelingen 's-Gravenhage 1847.
Jappe Alberts, W., Van heerlijkheid tot landsheerlijkheid, Assen 1978 (= Maaslandse Monografieën, deel 24).
Juten, G.C.A., Hedel (Oudtijds: Hatalla, Hedilla, Hetel), in Taxandria tijdschrift voor Noord-Brabantsche geschiedenis en volkskunde, jrg. XXXI (1924), 4e reeks, 1e jaargang, p.145-146.
Kappen, O. van, Geschiedenis der Zigeuners in Nederland. De ontwikkeling van de rechtspositie der heidens of Egyptenaren in de Noordelijke Nederlanden (1420-1750), Assen 1965.
Klaversma, T., De heren van Cranendonk en Eindhoven 1200 - 1460, Eindhoven 1969.
Kort, J.C., Repertorium op de lenen van de hofstede Hedel, 1450 - 1785, in: Genealogisch tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant en de Bommelerwaard, jrg. 30 (2006), p.225-229 (digitaal te raadplegen via http://www.hogenda.nl/wp-content/plugins/hogenda-search/download_attachment.php?id=9698&type=loanroom; link gecontroleerd juni 2020).
Kuys, J, De ambtman in het kwartier van Nijmegen (ca. 1250-1543), Nijmegen 1987 (= Publicaties Gerard Noodt Instituut, deel 10).
Loon (ed.), W. van, Groot Geldersch Placaet-boeck, deel I Nijmegen 1701, deel II Nijmegen 1703, deel III, H. Cannegieter (ed.) Arnhem 1740.
Martens van Sevenhoven, A.H., 's-Landschaps vermogen tijdens de republiek, in: Bijdragen en Mededelingen Gelre, jrg. 20 (1917), p.189-208.
Martens van Sevenhoven, A.H., Het archief der Geldersche Rekenkamer, 1559-1795, en van de Commissarissen, belast met het beheer van de Geldersche domeinen, 1543-1559, 2 delen, 's-Gravenhage 1925.
Martens van Sevenhoven, A.H., Schets van de geschiedenis der burgerlijke gemeenten in Gelderland voor de invoering der gemeentewet van 1851, in: Jonkheer mr. A.H. Martens van Sevenhoven. Een keuze uit zijn geschriften, Arnhem 1977 (Werken Gelre, nr. 35), p.203-257.
Monté ver Loren, J.PH. de, en J.E. Spruit, Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse Omwenteling, 7e herziene druk, Deventer 2000.
Moorman van Kappen, O., De historische ontwikkeling van het waterschapswezen, dijk- en waterschapsrecht in de Tieler- en Bommelerwaarden tot het begin der negentiende eeuw, in: O. Moorman van Kappen (e.a.), Tieler- en Bommelerwaarden 1327-1977. Grepen uit de geschiedenis van 650 jaar waterstaatszorg in Tieler- en Bommelerwaard, Tiel-Zaltbommel 1977, p.3-233.
Nijhoff, I.A., Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland door onuitgegeven oorkonden opgehelderd en bevestigd, 6 delen, Arnhem 1830-1875.
Overdijk, D.A.J., De gewoonte is de beste uitleg van de wet. Een onderzoek naar de invloed van het Hof van Gelre en Zutphen op de rechtspleging in criminele zaken in het Kwartier van Nijmegen in de zeventiende en achttiende eeuw (Rechtshistorische Reek van het Gerard Noodt Instituut nr. 43), Nijmegen 1999.
Poll, J.M. van de, Aen de Edele en Mogende Heeren Staten des Furstendombs Gelre [etc...], Nijmegen 1699 (Remonstrantie van de erfgenamen van Fred. van de Poll over de naasting van de heerlijkheid Hedel door de Staten van Gelre in 1699).
Rueb, R.A, Oude geslachten te Hedel, in: Tussen de Voorn en Loevestein jrg. XI (1975), nr.27, p.18-25 (Van Karwech, De Hardt, van Clootwijck, Van de Velde, Van der Steech), jrg. XI (1975), nr.28, p.29-33 (Quick, Plugers, de Hartoghe, Van Hekesen; Papegaij, Van den Eijndt, Bopp, Doop/Duep, Baijens), jrg. XII (1976), nr.29, p.80-84 (Van Steenhuijs, Spieringh, Rinck, Van Offenbeeck, Van Montfoort, Van Maren, De Leeuw, Boijs, De Bije, Clumper).
Schilfgaarden, A.P. van, Het archief van het huis Bergh, 9 delen, Nijmegen 1932. Deel 1: inleiding. Deel 2: Inventaris eerste stuk. Deel 3: Inventaris tweede stuk. Deel 4: Regestenlijst van oorkonden, eerste stuk (828-1490). Deel 5: Regestenlijst van oorkonden, tweede stuk (1490-1552). Deel 6: Regestenlijst van oorkonden, derde stuk (1552-1586). Deel 7: Regestenlijst van brieven, eerste stuk (1419-1494). Deel 8: Regestenlijst van brieven, tweede stuk (1494-1511) en een lijst van kaarten en tekeningen. Deel 9: Index. Supplement Arnhem 1957.
Schilfgaarden, A.P. van, Het huis Bergh, Maastricht 1950.
Schilfgaarden, A.P. van, Enige gegevens over het kasteel van Hedel, in: Tussen de Voorn en Loevestein jrg. V (1969), nr.14, p.3-7. Met een aanvulling van J.H. Hutjens in TvL jrg. V (1969), nr.15, p.36.
Sloet (e.a. ed.), J.J.S., Register op de leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen. Het kwartier van Nijmegen, Arnhem 1924 (voor Hedel zie p. 698-700).
Sloet (ed.), L.A.J.W., Oorkondenboek der graafschappen Gelre en Zutfen, tot op den slag van Woeringen, 5 juni 1288, 3 delen, 's-Gravenhage 1872-1876.
Spaen, W.A. van, Oordeelkundige inleiding tot de historie van Gelderland, deel III, Utrecht 1804, p.275-280.
Tangelder, F.B.M., Muntheer en muntmeester. Een studie over het Berghse muntprivilege in de tweede helft der zestiende eeuw, Arnhem 1955 (= Werken Gelre, deel 27).
Trosee, J.A.G.C., Het Het eerste tijdvak van het verraad van Graaf Willem van den Bergh, Arnhem 1929 (= Werken Gelre, deel 18).
Ven, A.J. van de, De rechtsbedeeling bij de dorpsgerichten in de Bommeler- en Tielerwaarden, in: Verslagen en Mededelingen Oud Vaderlands Recht (VMOR), deel 8 (1935), nr. 5, p. 375-419.
Vermeulen, F.A.J., De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Gelderland. Onderdeel van het eerste stuk: de monumenten in de Bommelerwaard, 's-Gravenhage 1932.
Witteveen (red.), M., Bommelerwaard eiland in de geschiedenis, Zaltbommel 1991.

Kenmerken

Datering:
1568 - 1811
Plaats:
Hedel
Opmerkingen:
Archieven van plaatselijke en regionale gerechtsbanken van voor 1811 worden ook (oud) rechterlijke archieven (ORA) genoemd. De rechtsprekende instelling wordt ook schepenbank, gerichtsbank of vierschaar genoemd.
Taal:
Nederlands
Verversingsgraad:
onregelmatig
Dekking in tijd:
1568 - 1811
Omvang in meters:
6,25
Openbaarheid:
Geheel openbaar
Gemeente:
Maasdriel
Locatie:
Hedel
Geografische namen: