Alle bestanden

Uw zoekacties: Rechterlijk archief van Zaltbommel, 1525 - 1811
x3185 Rechterlijk archief van Zaltbommel, 1525 - 1811
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

3185 Rechterlijk archief van Zaltbommel, 1525 - 1811
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
8. Bijlagen bij de inleiding
8.1. Literatuurlijst
3185 Rechterlijk archief van Zaltbommel, 1525 - 1811
Inleiding
8. Bijlagen bij de inleiding
8.1.
Literatuurlijst
NB:
Exemplaren van vrijwel alle in deze lijst genoemde werken zijn opgenomen in de bibliotheek van het Regionaal Archief Rivierenland en te raadplegen op de studiezaal van de dienst.
Algemeene manier van procedeeren in civiele en crimineele zaaken, met de daartoe behorende instructien voor alle openbaare aanklagers, rechtbanken en gerechtshoven in de Bataafsche Republiek, Den Haag 1799.
Beckering Vinckers, H., Een en ander over de stad Bommel en de stad Grave, naar aanleiding van de 'Goede onderrichtinck' door Jan Roeloffs, schout binnen Bommel, omstreeks 1500, in: Bijdragen en Mededelingen Gelre (BMG), jrg. 22 (1919), p.23-40.
Beckering Vinckers, J., De historische schoonheid van Zaltbommel, Amsterdam 1944.
Broers, E-J., Rabauwen, Vagebonden en lediggangers. Criminele voorouders berecht en bestraft, Apeldoorn-Antwerpen 2017.
Cox, J.C.M., Repertorium van de stadsrechten in Nederland. 'Quod vulgariter statreghte nuncupatur', Den Haag 2005 (= Werken der Stichting tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlands recht, nr. 33).
Broers, E.J.M.F.C., Straf en schadevergoeding. Drie historische hoofdstukken, Oisterwijk z.jr.
Epkema, E., Beschuldiging van oranjegezindheid, in: Bijdragen en Mededelingen Gelre (BMG), jrg. XI (1908), p.481-485.
Flink, K., en B. Thissen, De Gelderse steden in de Middeleeuwen, in: Het Hertogdom Gelre. Geschiedenis, kunst en cultuur tussen Maas, Rijn en IJssel, Utrecht 2003, p.207-245.
Groot, J.H. de, Het gruitrecht, in: Tussen de Voorn en Loevestein, jrg. II (1966), nr.4, p.74-76.
Groot, J.H. de, Het muntrecht, in: Tussen de Voorn en Loevestein, jrg. II (1966), nr.5, p.115-116.
Groot, J.H. de, Toen Zaltbommel nog geen stad was, in: Spiegel der Historie, jrg. 3 (1966), p.56-66.
Groot, J.H. de, Zaltbommel. Stad en Waard door de eeuwen heen, Zaltbommel 1979. [Met uitgebreide literatuuropgave.]
Harenberg (e.a., ed.), E.J., Oorkondeboek van Gelre en Zutphen tot 1326, 8 delen, 's-Gravenhage 1980-2003 (Voor de digitale versie zie: http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/ogz/#page=0&accessor=toc&view=homePane)
Hasselt, J.J. van, Beschryving der Stad Bommel, behelzende In het kort al het geene men omtrent die Stad en Inwoonders, met opzigt tot desselfs Opkomst, Aanwas, Voorregten, Regeeringe, Daden en Handelingen heeft kunnen uitvinden. Alles byeen gebragt en met den druk gemeen gemaakt door een Gelders regtsgeleerde [= J.J. van Hasselt], Arnhem 1965 (2e, vermeerderde en verbeterde, druk: Amsterdam 1774).
Heeswijk, J.H.G.J. van, Iets over de rechterlijke indeling van de Bommelerwaard, in: Tussen de Voorn en Loevestein, jrg. VI (1970), nr.17, p.22-24.
Hundertmark (e.a.), H., De Versterkte stad Zaltbommel. 900 Jaar beschermd door wallen en muren, Zaltbommel 2016. [Met uitgebreide literatuuropgave.]
Kappen, O. van, Geschiedenis der Zigeuners in Nederland. De ontwikkeling van de rechtspositie der heidens of Egyptenaren in de Noordelijke Nederlanden (1420-1750), Assen 1965.
Keser, H., Gruwelijke vonnissen, in: weekblad De Toren, 12-2-1981, p.7.
Kuys, J., Dagelijkse heerlijkheden in de Bommeler- en Tielerwaard tot omstreeks het midden van de zeventiende eeuw, in: Bijdragen en Mededelingen Gelre, 70 (1978-1979), p.1-35.
Kuys, J, De ambtman in het kwartier van Nijmegen (ca. 1250-1543), Nijmegen 1987 (= Publicaties Gerard Noodt Instituut, deel 10).
Loon (ed.), W. van, Groot Geldersch Placaet-boeck, deel I Nijmegen 1701, deel II Nijmegen 1703, deel III, H. Cannegieter (ed.) Arnhem 1740.
Maanen, R.H.C. van, Schepenen in Zaltbommel 13e - 16e eeuw, in: Acqua Vitae, tijdschrift van de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Betuwe, 3e jrg. (2000), nr. 2, p.19-22.
Monté ver Loren, J.PH. de, en J.E. Spruit, Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse Omwenteling, 7e herziene druk, Deventer 2000.
Moorman van Kappen, O., De historische ontwikkeling van het waterschapswezen, dijk- en waterschapsrecht in de Tieler- en Bommelerwaarden tot het begin der negentiende eeuw, in: O. Moorman van Kappen (e.a.), Tieler- en Bommelerwaarden 1327-1977. Grepen uit de geschiedenis van 650 jaar waterstaatszorg in Tieler- en Bommelerwaard, Tiel-Zaltbommel 1977, p.3-233.
Nijhoff, I.A., Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland door onuitgegeven oorkonden opgehelderd en bevestigd, 6 delen, Arnhem 1830-1875.
Overdijk, D.A.J., De gewoonte is de beste uitleg van de wet. Een onderzoek naar de invloed van het Hof van Gelre en Zutphen op de rechtspleging in criminele zaken in het Kwartier van Nijmegen in de zeventiende en achttiende eeuw (Rechtshistorische Reek van het Gerard Noodt Instituut nr. 43), Nijmegen 1999.
Roock, P.A. de, Successione ab intestato tam F X jure romano, quam secundum jus municipale Boemeliense, Utrecht 1767 (proefschrift).
Rutte, R, en H. van Engen, Stadswording in de Nederlanden. Op zoek naar een overzicht, Hilversum 2005.
Schneider, R., Stad en land. Over het stadsprivilege van Zaltbommel verleend door Reinoud I in 1316, in: Millennium, Tijdschrift voor Middeleeuwse geschiedenis IV/2 (november 1990), p.137-142 (Vertaald uit het Duits door Istvan Bejczy).
Siebelt, A.S.M., Enkele opmerkingen over Zaltbommel en zijn Waarden in de eerste helft van de dertiende eeuw, in: Tussen de Voorn en Loevestein, jrg. XXV (1989), nr.69, p.57-60.
Sloet (ed.), L.A.J.W., Oorkondenboek der graafschappen Gelre en Zutfen, tot op den slag van Woeringen, 5 juni 1288, 3 delen, 's-Gravenhage 1872-1876.
Stat-regt van Zalt-Bommel, Arnhem 1722.
Thissen, B., Stadrechtverlening in de graafschappen Gelre en Zutphen tot ca. 1315, in: Bijdragen en Mededelingen Gelre (BMG), jrg. 93 (2002), p.40-45.
Veen, J.S. van, Eene verdediging van de aan hertog Karel door den magistraat van Zalt-Bommel onthoudene regten, in: Bijdragen en Mededelingen Gelre (BMG), jrg. 16 (1913), p. 183-208.
Veen, J.S. van, Gevaarlijk Garnizoen, in: Bijdragen en Mededelingen Gelre (BMG), jrg. 22 (1919), p.184.
Veen (ed.), J.S. van, Zalt-Bommelsche rechten, in: Verslagen en Mededeelingen van de Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht (VMOVR), jrg. 5 (1907), p.285-285.
Ven, A.J. van de, Het Oud-Archief van de gemeente Zaltbommel, Zaltbommel 1935.
Ven, A.J. van de, De rechtsbedeeling bij de dorpsgerichten in de Bommeler- en Tielerwaarden, in: Verslagen en Mededelingen Oud Vaderlands Recht (VMOR), deel 8 (1935), nr. 5, p. 375-419.
Verkerk, C.L., De schepensignaten en protocollen van bezwaar te Arnhem, in: Bronnen betreffende de registratie van onroerend goed in Middeleeuwen en Ancien Régime (Broncommentaren, deel 4), Den Haag 2001, p.21-52.
Vermeulen, F.A.J., De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Gelderland. Onderdeel van het eerste stuk: de monumenten in de Bommelerwaard, 's-Gravenhage 1932, p.160-285.
Vos, A., de beul op reis, in: Tussen de Voorn en Loevestein, XXVI (1990), nr.72, p.111-112.
Witteveen (red.), M., Bommelerwaard eiland in de geschiedenis, Zaltbommel 1991.
Witteveen, M., Het stadsrecht van Zaltbommel, in: H. Hundertmark (e.a.), De Versterkte stad Zaltbommel, Zaltbommel 2016, p.30-39.
Witteveen-Jansen (red.), M., De zetel der vroede vaderen. Zes artikelen over het stadhuis aan de Markt en in de Tolstraat te Zaltbommel, Zaltbommel 1994 (= Zaltbommel in perspectief, deel 3).
Zoetmulder, S.H.A.M., Zaltbommel 9 eeuwen middelpunt [Serie van 874 artikelen verschenen in de editie Bommelerwaard van het Brabants Dagblad in de jaren 1969-1989].
Kenmerken
Datering:
1525 - 1811
Datering:
1525 - 1811
Plaats:
Zaltbommel
Opmerkingen:
De schepenbank van Zaltbommel bezat ook de criminele jurisdictie in de Bommelerwaard en Tielerwaard.
Taal:
Nederlands
Verversingsgraad:
onregelmatig
Dekking in tijd:
1525 - 1811
Omvang in meters:
44,50
Openbaarheid:
Geheel openbaar
Gemeente:
Zaltbommel
Locatie:
Zaltbommel
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS