Alle bestanden

Uw zoekacties: Archief van de Nederlands Hervormde gemeente Asch, 1604 - 1995
x0742 Archief van de Nederlands Hervormde gemeente Asch, 1604 - 1995
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0742 Archief van de Nederlands Hervormde gemeente Asch, 1604 - 1995
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding: Archief van de Ned. Hervormde gemeente te Asch
1.1. Leiding van de gemeente
1.2. Archief
1.3. Verantwoording van de aanvullingen
1.4. Lijst van Predikanten van de Nederduitse Hervormde Gemeente te Asch 1615-1946
0742 Archief van de Nederlands Hervormde gemeente Asch, 1604 - 1995
1. Inleiding: Archief van de Ned. Hervormde gemeente te Asch
1.4.
Lijst van Predikanten van de Nederduitse Hervormde Gemeente te Asch 1615-1946
1335 11 november. Uit de omschrijving bij de verkoop van een stuk land door Lambert,Heer van Buren, blijkt dat er reeds een godshuis in Asch staat. Tevens wordt in deze acte "de Laak" genoemd gelegen ten NW van de Kerk als uithof van het klooster Oostbroek. (De Betuwe, p. 85, 1968).
1447 22 oktober. Daniel Kruijck (rector capelle Sancte Catharine in Asse) machtigt Otto van Dalem om namens hem afstand te doen van de kapel in handen van Hertog Arnold, die het patronaatsrecht van de kapel bezit. De kapel behoort tot de parochie Buren (Bijdragen en Mededelingen Gelre 1926).
1505 In een oorkonde uit dit jaar de vermelding van een kerspel Asch. (Idem).
1516 14 februari. Aan de kerk van Asch wordt een (nieuw?) koor gebouwd. Emont van Buchell, drost in Buren, verzoekt het Utrechtse domkapittel ten behoeve van de kerk te Asch om een glas in het "nije koer aen hoer kerck". (Idem 1949).
1518-1519. Er is sprake van een parochie van Asch. In de rekening van ontvangsten en uitgaven van de Domfabriek Utrecht komt de term "ecclesia parochialis in Asch" voor. (Idem).
1525 Brief van Floris van Egmond betreffende de "hoeck lants met de dellen daeraen gelegen" te Asch. Mogelijk werd dit stuk land door Floris eerder aan de kerk in leen gegeven om uit de opbrengst daarvan de nieuw benoemde pastoor te betalen. (i.v.m.het nieuw gebouwde koor). (Zie inventarisnummer 105).
Zinsnede uit verhoor van Willem Tengnaegel:
" Ten derden off wijlen heeren Floris d'Egmonget in sijnen leven Grave van Bueren ende ho: mo: d'selve hoeck lants mette dellen daer aen gelegen onder sijne Genade hant ende Segels heeft toegelaten te betimmeren ende bepoten die alsulcx d'selve hoeck lants met de dellen sijnen leven lang heijt gepossideert ende gebruijckt".
Kanttekening luidende:
"De gedaeghde verclaerde op dit derde artikel gelesen te hebben een brijeff dat sijn Genade Grave Floris loffelijcker memorie bewillicht heeft in den jaere 1525 alsulcke timeringe ende beplantinge in textu geroert bij Alart Rijcken te doen ende bij soeverre hij Alart Rijcken daervan tooch soll hem die beterschap betaelt worden tot seggen van vier onpartidige mannen".
Vóór 1612 Gedurende de troebelen voorafgaand aan de wapenstilstand van 1612 is de kerk van Asch door brand zwaar beschadigd zodat hij opnieuw moet worden opgebouwd.
1615 Verzoek aan de Prins van Oranje graaf van Buren om financiële steun voor de wederopbouw van de kerk.
"U for: Gen: Graeffschap van Bueren hoe dat bij de voorleden troublen tselve dorp teenenmael is gedestrueert *  geweest ende haer kercke verbrant ende d'wijll nu bij desen treves *  tselve dorp wederom tamelick is gepupleert *  ende bewoont soo souden sij supplianten hun verbrande kercke wederom geerne optimmeren (…)" (Inventarisnummer 92).
1615 Proces betreffende de bebouwing van de "hoeck lants waarover Floris van Egmond in 1525 nadere richtlijnen heeft gegeven. In dit proces is meester Willem Tijnagell, pastoor te Asch "gedaechde".
1615 Verzoek van de nabueren en opgesetenen van Asch om voor de opbouw van hun kerk, met welke opbouw een bedrag van fl.1.800 gemoeid is, van de fl. 200 die zij toegezegd kregen van de Prins van Oranje fl. 100 te mogen gebruiken voor de opbouw van de kerk. Kanttekening: wordt toegestaan. (19/10/1615).
1616 Asch krijgt zijn eerste gereformeerde predikant. "Onderdanen en nabueren van de kerspele Assch gelegen in de graeffschappe van Bueren hoe dat sij supplianten in de jaere 1616 met consent (…) hebben beroepen Francum Wernerium geboren burger sone van Bueren (…), also oock tot noch toe altijt een pastoor ofte kerckendienaer op de pastorije onderhouden geworden (…)" (inventarisnummer 28).
1618 Tot groot misnoegen van de gemeenteleden wordt hun predikant Franciscus Wernerius in zijn ambt geschorst en gedeporteerd door de drossaert Ph.van Steelant omdat hij zich (n.h.m.terecht) heeft verzet tegen de benoeming van Albertus Huttenis tot predikant van Buren. (inventarisnummer 28).
1625 Transport van het huis en de hofstede en het delleken en de bepotinge gelegen op pastoriepad aan de kerk van Asch op grond van een belofte van wijlen Willem Tijnagell. (inventarisnummer 109).
1629 Asch (wederom) zelfstandige gereformeerde gemeente.
1630 5 januari. Voor de somma van 260 Kar. gulden wordt een klok in het torentje gekocht wegende 412 pont. (inventarisnummer 95).
1634 Asch verenigd met de gereformeerde gemeente Erichem.
1645 Asch weer zelfstandige gemeente.
1714 In D.T.B. Geffen no.5 (Geffen 2-67) wordt onder een inventarislijst met opsomming van kerkelijke roerende goederen de volgende aantekening geplaatst:
"Noch 1 silvere vergulde kelck met patene deckel die toe behoort aen het dorp van Asch onder Buren gelegen die heer Rombout van der Oever onse kerke heeft gelent om sonder eenige tegen seggen wederom te geven als de Romse catholijke wederom komen ghebruijken van Asch (…) is onder in den voet getekent Asch met een cruijs en wile
ita attestor f. Lucas Hoebens
deservitor ibidem 1714".
1820 Bij KB. d.d. 4 december wordt de kerk buiten gebruik gesteld en de kerkelijke gemeente van Asch verenigd met die van Buren.
1822 22 december. Bij koninklijk Besluit wordt bepaald, dat de kerk zal worden ingericht tot wijkplaats bij watersnood. De toren wordt afgebroken en het schip tot koorhoogte opgehoogd.
1823 Bij KB. d.d. 7 juni wordt bepaald dat de kerk niet wordt gesloopt.
1839 Asch wordt wederom een zelfstandige gemeente met een eigen predikant. De kerk wordt weer als zodanig in gebruik genomen.
1878 De kerk wordt gerestaureerd. Inwendig wordt het geheel omgedraaid, d.w.z. de preekstoel wordt aangebracht tegen de westelijke afscheidingswand in het schip, in het koor komt een orgelgalerij, alle banken worden met zicht naar de preekstoel geplaatst.
NB.150992.
Door C. Postma, aangevuld en bewerkt door W. Veerman en P.G.J. Huijsmans. Den Haag/Buren 1946/2005
Kenmerken
Datering:
1604 - 1995
Datering:
1604 - 1995
Plaats:
Asch
Taal:
Nederlands
Verversingsgraad:
onregelmatig
Dekking in tijd:
1604 - 1995
Omvang in meters:
3,90
Openbaarheid:
Beperkt
Toegangstitel:
W. Veerman. Inventaris van het archief der Ned. Hervormde Gemeente te Asch; zie ook VNR 760: inv.nrs. 54 - 57
Gemeente:
Buren
Locatie:
Asch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS