Alle bestanden

Uw zoekacties: Archief van het gemeentebestuur van Zaltbommel, 1961 - 1979
x3204 Archief van het gemeentebestuur van Zaltbommel, 1961 - 1979
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

3204 Archief van het gemeentebestuur van Zaltbommel, 1961 - 1979
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1. Ontwikkelingen van de gemeente gedurende de periode 1961-1979
2. Taken 5)
3204 Archief van het gemeentebestuur van Zaltbommel, 1961 - 1979
Inleiding
2.
Taken 5)
In de jaren zestig vond de industrialisatie verdere voortgang en nam de bedrijvigheid in de industriële sector sterk toe. Er bestond in het begin van de jaren zestig grote belangstelling voor het (oude)industrieterrein-oost. Aan de van Heemstraweg werd een 30 ha groot industrieterrein aangelegd.
In 1962 stelde de raad een krediet beschikbaar voor het maken van een schetsplan voor een nieuwe haven met industrieterrein nabij de Hurwenense Uiterwaarden. Uiteindelijk gingen deze plannen na bezwaar van de minister van Volkshuisvesting en Stedebouw niet door.
Met name de realisatie van het industrieterrein-oost was voor de gemeente van groot belang. Hiervoor moest de gemeente verschillende grondaankopen doen. Dit betekende tevens dat een stap kon worden gezet in de richting van realisatie van de uitbreidingsplannen. Voor de gemeente was het namelijk van groot belang dat de in de uitbreidingsplannen gelegen gronden in haar bezit kwamen, zodat tot bouwrijp maken kon worden overgegaan.
In 1964 vonden een aantal stedebouwkundige plannen hun afsluiting. Door de raad werden het uitbreidingsplan in onderdelen en het uitbreidingsplan in hoofdzaak vastgesteld. Tezamen met het reeds goedgekeurde plan voor uitbreiding van het industrieterrein-oost beschikte de gemeente voor het eerst over plannen, binnen het kader waarvan de uitbreiding van de gemeente gedurende een aantal jaren kon plaats vinden.
De woningbouw vormde een groot probleem. Voor de groei van de gemeente was het noodzakelijk dat er een voldoende aantal woningen kwam. In 1963 werden er bijvoorbeeld 32 particuliere en 16 woningwetwoningen gebouwd. Het aantal woningzoekenden bedroeg in dat jaar 286. In de hierop volgende jaren werd het woningbouwprobleem steeds urgenter. Woningwetwoningen werden slechts spaarzaam toegewezen. Dat de woningbouw toch niet stagneerde was te danken aan het feit dat een betrekkelijk groot aantal premiewoningen in aanbouw kon worden genomen. In 1969 bedroeg het aantal woningzoekenden 435.
Door o.a. verhoging van het bouwtempo en het gereedkomen van diverse bestemmingsplannen voor de binnenstad en de buitengebieden kon het aantal gereed-gekomen woningen in de jaren zeventig stijgen.
Met het doel om voor de gehele binnenstad een bestemmingsplan op te stellen werd een werkgroep gevormd. Het concept-structuurplan binnenstad werd in 1970 in diverse vergaderingen besproken. Tevens vonden er openbare bijeenkomsten voor alle inwoners over dit onderwerp plaats. Uiteindelijk kreeg het structuurplan de instemming van de raad. Vervolgens kon een aanvang worden gemaakt met de voorbereiding en vaststelling van de verschillende (deel)-bestemmingsplannen. In 1971 werd het bestemmingsplan Zandstraat e.o. vastgesteld. Dit plan opende de mogelijkheid om met de reconstructie een daadwerkelijk begin te maken. Later werden de bestemmingsplannen Kloosterstraat, Nonnenstraat, Oenselsepoort, Waterpoort en Boschstraat vastgesteld.
Behalve aan de sanerings- en reconstructieplannen van de binnenstad werd ook aandacht besteed aan het plan Spellewaard. Dit was een nieuwe woonwijk welke ten westen van de Steenweg was geprojecteerd. Na enige vertraging kon in de loop van 1975 begonnen worden met de bouw van de eerste woningen in dit plan.
Op 31 december 1979 kende Zaltbommel 20 vigerende bestemmingsplannen. In voorbereiding was een bestemmingsplan voor het industrieterrein-west. In procedure waren het plan voor de stadswallen, voor het buitengebied-oost en -zuid en het industrieterrein-oost II.
Een ander aspect van de bebouwing van de binnenstad vormde de aanwezigheid van een relatief groot aantal panden welke uit hoofde van hun cultuur-historische betekenis op de monumentlijst voorkomen. In 1968 kreeg de raad de voorlopige monumentlijst ter beoordeling. Daarbij werd een deskundig advies ingewonnen van het architectenbureau van de Irs. Raue en Korman te Delft. Dit advies heeft ertoe geleid, dat de raad aan de minister voorstelde een aantal straten tot beschermd stadsgezicht te bestempelen. Een aantal individuele monumenten zou van de monumentenlijst kunnen worden afgevoerd. 6) In afwachting van de beslissing van de minister werd de studie ten aanzien van de rehabilitatie van de binnenstad voortgezet. Hierbij kwam men tot de overtuiging, dat - in tegenstelling tot de overwegingen, die tot het eerdergenoemde raadsbesluit hebben geleid - niet een deel van de binnenstad, maar het gehele oude stadsdeel de instelling van een beschermd stadsgezicht rechtvaardigde. Een en ander resulteerde in een raadsvoorstel waarbij aan de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk werd verzocht om de gehele binnenstad van Zaltbommel aan te wijzen als beschermd stadsgezicht en tevens tot rehabilitatie-gebied te verklaren. 7) Bovendien verklaarde de gemeente zich bereid om ten behoeve van het plan voor stadsvernieuwing gedurende een periode van achttien achtereenvolgende jaren de benodigde gelden beschikbaar te stellen voor het verlenen van subsidies voor de uitvoering van rehabilitatie van woningen en andere gebouwen. De uiteindelijke procedure bleek een aantal jaren in beslag te nemen. Bij beschikking van 21 december 1984 van de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur werd een gedeelte van de gemeente Zaltbommel aangewezen als beschermd stadsgezicht in de zin van artikel 20 van de Monumentenwet.
Het grootste restauratieproject dat in de zeventiger jaren werd aangepakt was de restauratie van de Sint-Maartenskerk en -toren. Op 22 september 1977 werd begonnen met de werkzaamheden. De totale restauratie zou uiteindelijk zo'n zeven jaar in beslag nemen. De restauratie werd uitgevoerd in opdracht van de voor dat doel opgerichte 'Stichting Sint Maarten'. In deze stichting had de stedelijke overheid als eigenaresse van de toren een drietal vertegenwoordigers. Een gelijk aantal plaatsen werd ingenomen door de kerkelijke overheid, bij wie de eigendom van de kerk berust, terwijl de gezamenlijke burgerij eveneens door drie leden was vertegenwoordigd.
3. Wapen en vlag
4. Geschiedenis van het archief
5. Verantwoording van de inventarisatie
6. Aanwijzingen voor de gebruiker
Noten
1. Schrijven d.d. 10 mei 1972 van Gedeputeerde Staten van Gelderland.
2. Raadsvergadering van 12 september 1972.
3. Brief van de werkgroep intergemeentelijke samenwerking van 28 augustus 1975.
4. Raadsvergadering van 18 maart 1976.
5. In de inleiding worden niet alle aspecten van het gemeentelijk takenpakket beschreven. Er is voor gekozen om enkele belangrijke zaken nader te beschrijven, zoals de sanering en reconstructie van de binnenstad, de ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.
6. Raadsvergadering van 19 september 1968.
7. Raadsvergadering van 26 juni 1975.
Bijlagen inleiding
BIJLAGE 1. LIJSTEN VAN BESTUURDERS EN FUNCTIONARISSEN
Het slechts kort waarnemen van een bepaalde functie in afwachting van benoeming of verkiezing van een nieuwe bestuurder of functionaris is in de regel niet in de lijsten vermeld.
Indien als eindjaar 19.. is aangegeven betekent dat dat de genoemde persoon eind 1979 (het einde van dit archiefblok) nog in functie was.
BURGEMEESTERS
H. Wielinga 1959 - 1967
K.F. Broekens 1968 - 1973
E. Wilmink 1974 - 19..
GEMEENTESECRETARISSEN
L. Klop 1946 - 1979
T. van Vliet 1979 - 19..
WETHOUDERS
A. van Belkum 1949 - 1966
P.J. Donker 1953 - 1966
A. van der Meijden 1966 - 19..
J. Schaafsma 1966 - 1968
N.G. den Drijver 1968 - 1978
A.H. Nijland 1978 - 19..
N. de Voogd 1978 - 19..
RAADSLEDEN
J.C. Spoon-de Jong 1949 - 1966
G.A. Ansing 1953 - 1966
A. van Belkum 1946 - 1966
P.J. Donker 1946 - 1966
N.G. den Drijver 1953 - 1978
J.A. van Heel 1958 - 1966
D.C.L.M. Hennekam 1958 - 1978
H.J. van der Kolk 1946 - 1970
A. van der Meijden 1953 - 1972
C. Philips 1946 - 1962
W. van de Werken 1957 - 1966
G. van Dijke 1962 - 1966
A. van Oostrum 1962 - 1974
J. Zilverschoon 1962 - 1978
J.M. van Belkum 1966 - 19..
F.A. Leeuwis-van Eck 1966 - 1968
W.W. van Katwijk 1966 - 1970
C.B. Metz 1966 - 1970
J. Schaafsma 1966 - 1968
J.H.A Welten 1966 - 1970
J.W. van Westreenen 1966 - 1974
J.C. Jacobs 1968 - 1974
P. van Tuijl 1968 - 1972
G.M. Verkuil 1970
N.G. van Dam 1970 - 19..
A.A.M. van Mierlo 1970 - 1971
D.R.M. van Stuijvenberg 1970 - 1972
L.J. Zielstra 1970 - 1972
A.J. Wiekart 1971 - 1974
J.M. de Graaf 1972 - 1979
A.W.G. van Hattum 1972 - 1974
A. van der Kooij 1972 - 19..
A.H.M.W. Stranders-Hensen 1974 - 1980
R. Kamerbeek 1974 - 1978
A.H. Nijland 1974 - 19..
N. de Voogd 1974 - 19..
J.P. Kusters 1974 - 1979
W. Monnee 1978 - 19..
G. van der Kolk 1978 - 19..
J.A.H. Marechal 1978 - 19..
L.J. Willemsen 1978 - 19..
H. Schoon 1979 - 19..
P.J. van Santen 1979 - 19..
-
BIJLAGE 2. AANTAL INWONERS
De aantallen worden steeds gegeven per 1 januari van het genoemde jaar.
1961. 6010
1962. 6089
1963. 6219
1964. 6376
1965. 6483
1966. 6522
1967. 6697
1968. 6735
1969. 6859
1970. 7003
1971. 7162
1972. 7323
1973. 7667
1974. 7912
1975. 7949
1976. 8010
1977. 8212
1978. 8293
1979. 8377
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1961 - 1979
Plaats:
Zaltbommel
Taal:
Nederlands
Dekking in tijd:
1961 - 1979
Verversingsgraad:
onregelmatig
Omvang in meters:
49
Gemeente:
Zaltbommel
Locatie:
Zaltbommel
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS