Alle bestanden

Uw zoekacties: Rechterlijk archief van het Graafschap Culemborg, 1440-1811
x1517 Rechterlijk archief van het Graafschap Culemborg, 1440-1811
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1517 Rechterlijk archief van het Graafschap Culemborg, 1440-1811
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
8. Bijlagen bij de inleiding
8.1. Literatuurlijst
1517 Rechterlijk archief van het Graafschap Culemborg, 1440-1811
Inleiding
8. Bijlagen bij de inleiding
8.1. Literatuurlijst
Algemeene manier van procedeeren in civiele en crimineele zaaken, met de daartoe behorende instructien voor alle openbaare aanklagers, rechtbanken en gerechtshoven in de Bataafsche Republiek, Den Haag 1799.
Blommers, A.J., Adviezen uit een onpartijdig hart. De Grafelijke Raden en de Culemborgse Magistraatsbestelling onder gravin Louisa Anna (1695-1714), in: De Drie Steden, jrg. 5 (1984) nr.2, p.18-21.
Blommers, A.J., Een graafschap onder de last van de admonitie. Culemborgse regenten en bestuur, 1720-1750, 2 delen, Culemborg 1989 (doctoraalscriptie).
Broers, E-J., Rabauwen, Vagebonden en lediggangers. Criminele voorouders berecht en bestraft, Apeldoorn-Antwerpen 2017.
Broers, E.J.M.F.C., Straf en schadevergoeding. Drie historische hoofdstukken, Oisterwijk z.jr.
Cuylenborgs egt-ordre, z.pl. 1680.
Dokkum, H., Bestuursorganen van Culemborg in de late middeleeuwen, Amsterdam 1983 (scriptie).
Gijswijt-Hofstra, M., Wijkplaatsen voor vervolgden. Asielverlening in Culemborg, Vianen, Buren, Leerdam en IJsselstein van de 16de tot eind 18de eeuw, Dieren 1984.
Hoed, J. den, Beschouwingen rond de Culemborgse stadsrechtbrief van 1318, in: Spiegel der Historie, jrg.3 (1968), nr.10/11, p.346-353
Hoof, M.C.J.C. van, E.A.T.M. Schreuder en B.J. Slot (red.), De archieven van de Nassause domeinraad 1581-1811, met retroacta vanaf de dertiende eeuw, Den Haag 1977 (Deze inventaris is ook te raadplegen op de website van het Nationaal Archief in Den Haag, onder toegang 1.08.11).
Horsten, F., Culemborg in de late middeleeuwen, Amsterdam 1972 (doctoraalscriptie).
Jong, J.D. de, Culemborg in oorlogstijd (1794-1795), in: Bijdragen en Mededelingen Gelre, jrg. 53 (1953) p.201-218.
Koen, D.T., Inventaris van de archivalia afkomstig van de dorpsgerechten in de provincie Utrecht 1489-1811, Utrecht 1985. (Een uittreksel door D.T. Koen van deze inventaris voor wat betreft de Utrechtse dorpsgerechten verscheen in 2014 onder de titel: Inventaris van het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1811.
Koen, D.T., Inventaris van het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1811, Utrecht 2014. (Voor wat betreft de archieven van de van oorsprong Utrechtse dorpsgerechten is deze inventaris een uittreksel van de hierboven genoemde inventaris van Koen van de archivalia van de dorpsgerechten in de provincie Utrecht. De inventaris is ook te raadplegen op de website van het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht als toegang 64).
Kuys, J, De ambtman in het kwartier van Nijmegen (ca. 1250-1543), Nijmegen 1987 (= Publicaties Gerard Noodt Instituut, deel 10).
Merkelbach, H.P.J.E., Eens gegeven blijft gegeven! Een onderzoek naar stadsrechten van Buren en Culemborg, in: De Drie Steden, jrg. 15 (1994) nr.3, p.49-62.
Merkelbach, H.P.J.E., De grenzen van het graafschap Culemborg in de 17e eeuw, in: De Drie Steden, jrg. 21 (2000) nr.3, p.60-66.
Merkelbach, H.P.J.E., Rechtspraak en bestuur in de stad en graafschap Culemborg, in: De Drie Steden, jrg. 23 (2002) nr.3, p.80-88.
Monté ver Loren, J.PH. de, en J.E. Spruit, Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse Omwenteling, 7e herziene druk, Deventer 2000.
Ordonnantie op het klyn-zegel des Graefschaps van Cuylenborg, z.pl. 1697.
Ordonnantie of concordaat gemaakt tussen de Heeren Gecommitteerden van de Staten 's Lands van Utrecht, en van 't Graafschap Cuylenburg, rakende het stellen van Curateurs over Desolate en Insolvente Boedels in den voorsz. Lande en Graaffschap voorvallende, Utrecht 1756.
Ordonnantie bepaalende de meerderjarigheid van mans- en vrouws-persoonen in de graafschappen Buuren, Leerdam en Culenborg; nevens de baronien Ysselstein en Acquoy, 's-Gravenhage 1780.
Ordonnantie en reglement Tegens en omtrent Bedelaryen, gelyk mede tot beetere handhavinge der respective Arme-Fondsen in de Graaffschappen Buuren, Leerdam en Culenborg, mitsgaders in de baronien Ysselstein en Acquoy, 's-Gravenhage 1779.
Overdijk, D.A.J., De gewoonte is de beste uitleg van de wet. Een onderzoek naar de invloed van het Hof van Gelre en Zutphen op de rechtspleging in criminele zaken in het Kwartier van Nijmegen in de zeventiende en achttiende eeuw (Rechtshistorische Reek van het Gerard Noodt Instituut nr. 43), Nijmegen 1999.
Publicatie, uitgevaardigd door prins Willem V, dat voortaan alle rechters in de graafschappen Buren, Leerdam en Culemborg en de baronie Acquoy in criminele zaken niet alleen verbanningen op mogen leggen uit hun eigen rechtsgebied maar ook uit de andere rechtsgebieden, 's-Gravenhage 1762.
Publicatie, uitgevaardigd door de president, raden en rekenmeesters van prins Willem V, houdende verduidelijking van bepalingen in het stad- en landrecht van Culemborg inzake de zetting (vaststelling) en inning van de ongelden (lasten, belastingen), 's-Gravenhage 1767.
Publicatie, uitgevaardigd door prins Willem V, over de heffing van armengelden bij transacties van onroerende goederen in het graafschap Culemborg, 's-Gravenhage 1777.
Publicatie, uitgevaardigd door prins Willem V, houdende regels over de judicature (rechtsmacht) ten aanzien van militaire personen in de graafschappen Buren, Leerdam en Culemborg en de baronieën IJsselstein en Acqoy, 's-Gravenhage 1777.
Plakkaat, uitgevaardigd door prins Willem V, tegen het confisceren van bezittingen van delinquenten in de graafschappen Buren, Leerdam en Culemborg, de baronieën IJsselstein en Acquoy en de erfheerlijkheid Ameland, 's-Gravenhage 1778.
Reglement op de Veld-policie in het graaffchap Culenborg, 's-Gravenhage 1779.
Reglement ter directie des Boedels van wylen dns. Cornelius Dellius In Leven Med. Dr. en Predikant tot Cooten en Ter Jaarlyksche distributie van deszelfs Revenuen aan zyne benodigde Bloed-vrienden, Culemborg 1769.
Reglement op de leges en jura van richter of scholtus, scheepen- en stads-borgemeesteren, scheepenen en secretaris der stad Culenborg, mitsgaders op de jura van klerk en deurwaarder der gem. Stad, Culemborg 1789.
Reglement op de leges en jura en salarissen van den schout of richter, de schepenen, den secretaris en den bode van de dorpen des Graafschap Culenborg, Culemborg 1790.
Reglement op de leges en jura en salarissen van de notarissen en procureurs binnen de stad en het Graafschap Culenborg, Culemborg 1790.
Schilfgaarde, A.P. van, Het archief der heeren en graven van Culemborg, 3 delen, 's-Gravenhage 1949.
Sillevis, L., "Gegeven int jaer ons Heeren 1318, Sint Nicolaes dag", in: Spiegel der historie, maandblad voor de geschiedenis der Nederlanden, jrg. 3 (1968) nr.10/11, p.354-369.
Sillevis, L., Hoe in het jaar 1720 een graafschap is verkocht. Lezing gehouden door L. Sillevis op 3-11-1938 te Culemborg, in: Culemborgse voetnoot, nr. 48, mei 2013.
Stadt en land-recht des graefscaps Cuylenborg, z.pl. 1680.
Stad en Landrecht mitsgaders Ordonnantien en Reglementen des Graafschaps Cuylenborg, Nijmegen 1746. (Dit stad- en landrecht is vastgesteld oor de Staten van het Kwartier van Nijmegen op 12 november 1742, maar het gedrukte exemplaar in de bibliotheek van het RAR is in 1746 uitgegeven).
Ven, A.J. van de, De incorporatie van Culemborg bij Gelderland, in: Bijdragen en Mededelingen Gelre, jrg. 39 (1936) p.177-210.
Ven, A.J. van de, Het oud-archief van de gemeente Culemborg, Utrecht 1938. (Inventaris; met een getypt supplement. De inventaris is ook te raadplegen op de website van het Regionaal Archief Rivierenland als toegang 0826.)
Ven, A.J. van de, De rechtspraak in het graafschap Culemborg in de jaren 1795-1799, in: Bijdragen en Mededelingen Gelre, jrg. 41 (1938) p.237-240.
Verkerk, C.L., De schepensignaten en protocollen van bezwaar te Arnhem, in: Bronnen betreffende de registratie van onroerend goed in Middeleeuwen en Ancien Régime (Broncommentaren, deel 4), Den Haag 2001, p.21-52.
De stadsrechten van Culemborg, themanummer van Culemborgse 'Voetnoten', (2018) nr.64, p.2-48.
Voet van Oudheusden, A.W.K., Historische beschryvinge van Culemborg; Behelzende een naemlyst der Heeren van Bosichem, benevens der Heeren en Graeven van Culemborg, gesproten uit de aloude Graeven van Teysterband, enz. Mitsgaders een beschryvinge van de stad Culemborg, enz., Utrecht 1753 (heruitgave / facsimile Zutpen 1975).
Weel, A.J. van, De incorporatie van Culemborg in de Bataafse Republiek, Zutphen 1977 (Gelderse historische reeks, deel X).
Kenmerken
Datering:
1440-1811
Plaats:
Culemborg
Opmerkingen:
Gelders Archief met toegangsnr. 0140. Enkel het verzoek uit 2013 tot vervreemding van de Archiefbescheiden aan de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zit in dossier 0040/443 Overname archieven Gelders Archief. Aangezien de archiefbescheiden bij het RAR aanwezig zijn mag worden aangenomen dat dit verzoek is ingewilligd
Taal:
Nederlands
Dekking in tijd:
1440-1811
Verversingsgraad:
onregelmatig
Omvang in meters:
29,5
Openbaarheid:
Onbeperkt
Gemeente:
Culemborg
Locatie:
Culemborg
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS