29 december 2014

Uitbreiding archiefdepot

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Regionaal Archief Rivierenland van 27 november j.l. is besloten tot een uitbreiding van de depotruimte voor de archieven.

De reden daarvoor is dat door de toetreding per 1 januari 2014 van de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel  tot het RAR er op middellange termijn behoefte is aan meer opslagruimte voor de archieven. Het “uitgangsprincipe” dat bij de nieuwbouw van het archief in 2009 door de gemeenten werd geformuleerd, namelijk alle archieven uit de regio onder één dak, wordt met dit besluit gehandhaafd. Bij de berekening van de benodigde extra ruimte is rekening gehouden met archieven die op dit moment bij de aangesloten gemeenten al aanwezig zijn. Deze (nog overwegend papieren) archieven moeten volgens de Archiefwet na 20 jaar overgebracht worden naar een openbare archiefbewaarplaats. Bij de berekening van de noodzakelijke extra ruimte is voor zover mogelijk ook al rekening gehouden met de plannen van de gemeenten om verdergaand te digitaliseren en de digitale en technische ontwikkelingen bij de aangesloten gemeenten en het RAR in het algemeen.

De plannen voor deze uitbreiding kunnen vorm krijgen, grenzend aan het huidige gebouw en binnen de perceelgrenzen. De technische mogelijkheden zijn onderzocht en toereikend bevonden voor de bouw van nog één archiefdepot met een opslagcapaciteit van in totaal ca. 5000m1. Het extra depot zal op dezelfde wijze (verdiept in de grond) worden gerealiseerd als de bestaande depots.

De uitbreiding brengt geen extra financiële lasten voor de aangesloten gemeenten met zich mee. De kosten van de nieuwbouw vielen enkele jaren geleden namelijk flink lager uit dan vooraf werd voorzien. Dat voordeel kan nu worden ingezet voor de uitbreiding en in samenhang daarmee voert het RAR ook nog enkele efficiency maatregelen door. Daardoor kunnen de lasten binnen de huidige begroting 2015 en het meerjarenperspectief worden opgevangen.