Open data

Archieftoegangen en nadere toegangen op genealogische bronnen (indexen) als open data

Het Regionaal Archief Rivierenland stelt archieftoegangen van archieven afkomstig van en betrekking hebbend op de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neder Betuwe, Neerijnen, Tiel en Zaltbommel als 'open data' beschikbaar op haar website. Ditzelfde geldt voor nadere toegangen, indexen, op een groot aantal genealogische bronnen. Daaronder alle (bewaarde) bevolkingsregisters van de genoemde gemeenten, de alle DTB-registers betreffende de Bommelerwaard en een groot aantal andere indexen. Met het beschikbaar stellen van deze 'open data' geeft het Regionaal Archief Rivierenland pro-actief invulling aan de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) ten aanzien van deze informatie.

Wat is open data?

Voor overheden gaat het bij open data om overheidsinformatie, die openbaar is, waar geen auteursrecht of andere rechten van derden op berust, die is bekostigd uit publieke middelen en is ontstaan door de uitvoering van een publieke taak en gratis hergebruikt mag worden. Open data zijn computer-leesbaar en voldoen aan open standaarden zodat derden deze gemakkelijk kunnen hergebruiken.

Zijn er voorwaarden verbonden aan open data?

Het Regionaal Archief Rivierenland stelt open data beschikbaar onder een Creative Commons licentie. Het betreft licentie CC-BY-SA 4.0, dit betekent:

- Naamsvermelding: de gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. U mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met uw werk of uw gebruik van het werk. 

- GelijkDelen: als u het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd, moet u het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk.

Hoe kan ik open data downloaden?

Voor het verstrekken van de open data maken wij gebruik van open standaarden:

  • EAD voor archieftoegangen
  • A2A voor nadere toegangen met persoonsgegevens

Op onze open data downloadpagina kunt u de data sets downloaden.
Let op: er geldt een beperking van 100 datasets per minuut.

Hoe opent u Open Data bestanden in UTF-8 formaat met een editor?
De A2A-bestanden zijn gecodeerd als UTF-8 bestanden. Veel editors openen zogenaamde tekstbestanden niet standaard als UTF-8 gecodeerd. Als je (editor) dat niet goed doet, dan gaat het onder andere fout met de diakritische tekens in de bestanden. Wij adviseren daarom om een editor te gebruiken die met UTF-8 kan werken én om binnen die editor expliciet aan te geven dat je een UTF-8 bestand opent/gaat bewerken. In de populaire Notepad++ editor gaat dat bijvoorbeeld als volgt: